» »

Zakon o verski svobodi

Zheegec ::

Kmalu bo v parlamentu sprejet vladni predlog zakona o verski svobodi - ZVS (predlagatelji so iz vrst vladne koalicije). ÄĆe ste kdaj bili jezni Äćez materialno poĹžrtnostjo "duhovne ustanove" Cerkve, ali pa Äćez njeno nadleĹžno umeĹĄavanje v politiko (ter razne referendume in ostalo), vas lahko pomirim, da boste sedaj samo ĹĄe bolj jezni. Verske ustanove (v glavnem RKC) bodo postale sploĹĄno koristne organizacije, financirane (do kolikĹĄne mere ni doloÄćeno v zakonu) s strani drĹžave.
Nekatere VELIKE verske skupnosti (bi moral pisati v ednini?) bodo imele drugaÄćne pravice kot manjĹĄe, torej spet neskladje z ustavo. Celo v javnih zavodih se bodo zaposlovali duhovniki, in iz tega naslova dobivali plaÄćo.

Poleg tega pa je RKC Ĺže dobila povrnjena VSA fendalna posestva, ki jih je tako in tako pridobila nezakonito (desetina, izsiljevanje oporok z groĹžnjami o "peklu", odpustki,...), kar je najbrĹž res edinstven primer v EU.

Pa zaÄćnimo:

Konvencija o otrokovih pravicah (OZN) - http://www.varuh-rs.si/index.php?id=105;

14. Äćlen
1. DrĹžave pogodbenice spoĹĄtujejo otrokovo pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi.
2. DrĹžave pogodbenice spoĹĄtujejo pravice in dolĹžnosti starĹĄev oziroma zakonitih skrbnikov, da otroka pri uveljavljanju te pravice usmerjajo na naÄćin, prilagojen njegovim razvojnim zmoĹžnostim.


Torej ima otrok pravico do svobode veroizpovedi in starĹĄi ne smejo forsirati svoje veroizpovedi na otroka, lahko pa otroka usmerjajo pri uveljavljanju te pravice (torej ga sami ne vzgajajo glede na svojo vero, ampak mu samo dovoljujejo da se udeleĹžuje kakrĹĄnihkoli verskih obredov). Ravno to je razlog, da se RKC ohranja, namreÄć otroci so vzgajani v RKC duhu Ĺže od rojstva.

Klik do predloga zakona o verski svobodi

9. Äćlen
(verska vzgoja otrok)
StarĹĄi imajo pravico, da vzgajajo svoje otroke v skladu s svojim verskim ali drugim prepriÄćanjem. Pri tem morajo spoĹĄtovati njihovo telesno in duĹĄevno nedotakljivost.
Otrok, ki je dopolnil petnajst let, ima pravico, da sam sprejema odloÄćitve, povezane z versko svobodo in svobodo vesti.
Prav tako naÄćelo svobodnega izpovedovanja vere v zasebnem in javnem Ĺživljenju vsebuje pozitivno in negativno upraviÄćenje. Pozitivni vidik pri tem pomeni, da lahko posameznik svoja verska prepriÄćanja in druge religiozne opredelitve svobodno manifestira v zunanjem svetu in sicer tako v zasebnem, kot tudi v javnem Ĺživljenju; drugi vidik pa, da ga v manifestacijo verskega prepriÄćanja ni dopustno siliti. Izpovedovanje vere se lahko izvrĹĄuje individualno ali kolektivno, pri Äćemer kolektivni vidik opredeljujejo temeljna naÄćela ureditve verskih skupnosti.
To naÄćelo implicira naÄćelo svobodnega pouÄćevanja vere, verskega ali drugega prepriÄćanja, kar glede verske vzgoje otrok kot pravico starĹĄev izrecno doloÄća Ĺže 3. odstavek 41. Äćlena Ustave.


Zakon o verski svobodi (9. Äćlen) pravi ravno nasprotno - starĹĄi lahko vzgajajo svoje otroke v skladu s svojo veroizpovedjo (mu prepovejo udeleĹževanje pri drugih veroizpovedih), torej je logiÄćno, da ko otrok dopolni 15 let Ĺže ima v sebi zakoreninjeno neko versko resnico, to da bi prestopil k drugi veri pri 15 letih pa je skoraj nemogoÄće, saj vsaka vera (RKC naprimer) s svojim uÄćenjem neposredno diskreditira drugo vero in jo prepoveduje, otrok si pa seveda ne bo Ĺželel ravnati v nasprotju z versko resnico, o kateri je posluĹĄal skoraj celo svoje Ĺživljenje. Torej po ZVS so otroci versko svobodni ĹĄele potem ko so Ĺže owÄćke :)
V razlagi pa piĹĄe, da ga v manifestacijo verskega prepriÄćanja ni dopustno siliti, ravno to pa po 9. Äćlenu lahko poÄćnejo starĹĄi z otroki mlajĹĄimi od 15. let.

6. FINANÄĆNE IN DRUGE POSLEDICE zakona
Izvajanje predlaganega zakona, ki predvideva poveÄćanje prispevka od najniĹžje pokojninske osnove za socialno zavarovanje verskih usluĹžbencev (duhovnikov) od sedanjih 42% na 100% bi povzroÄćilo poviĹĄanje finanÄćne obremenitve proraÄćuna Republike Slovenije od porabe 336,331.000,00 Sit (podatki za leto 2003) za 464,457.000,00 Sit na skupno vsoto 800,788.000,00 Sit letno. Ob upoĹĄtevanju predvidene porabe za leto 2005, za katero je sedaj v proraÄćunu predvidenih 349,872.000,00 Sit (za 42% prispevkov), bi bilo potrebno v primeru dviga na 100% v letu 2005 zagotoviti poveÄćan obseg proraÄćunskih sredstev za 483,156.000,00 na skupno vsoto 833,028.000,00 Sit v letu 2005.
V Republiki Sloveniji Ustava vzpostavlja v 7. Äćlenu naÄćelo laiÄćnosti drĹžave: loÄćitev drĹžave in verskih skupnosti, enakopravnost verskih skupnosti in njihovo svobodno delovanje; v 41. Äćlenu pa zagotavlja individualno pravico vsakega posameznika do svobodnega izpovedovanja vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem Ĺživljenju ter pravico starĹĄev do verske in moralne vzgoje svojih otrok;


Torej drĹžava je loÄćena od cerkve, pa vseeno dobivajo proraÄćunska sredstva? Od kje pa bomo dobili vsa ta dodatna sredstva, od sredstev namenjenih javnemu zdravstvu, gospodarstvu ali kulturi?

6.3. Verski pouk v javnih ĹĄolah v drĹžavah Evropske Unije
Posebno zahtevno nalogo za nevtralnost drĹžave pomeni vpraĹĄanje verske vzgoje oziroma verskega pouka v izobraĹževalnih ustanovah. V skladu z zahtevo po svobodni demokratiÄćni druĹžbi drĹžava ne more posredovati verske resnice – zlasti tega ne sme poÄćeti v imenu sekularizacije ali razsvetljenstva kot (prikrita) drĹžavna promocija materialistiÄćnega svetovnega nazora oziroma ateizma – ampak mora biti odprta za vse vrste verskih (in ne-verskih) idej in prepriÄćanj. S svojo odgovornostjo, ki jo deli s starĹĄi, za oblikovanje osebnosti mladega Äćloveka, se drĹžava ne more izmakniti tudi svojemu delu odgovornosti za religiozno plat te osebnosti. Popolno potiskanje religije na stranski tir, ob pretirano zgodnjih ali poznih urah ali le ob nedeljah bi pomenilo versko diskriminacijo. PoslediÄćno bi tako ravnanje pomenilo zanikanje nevtralnosti drĹžave. In ĹĄe veÄć kot le to: zanikanje religioznega pomeni tudi neuspeh pri oblikovanju celostne osebnosti mladega Äćloveka. Zagotavljanje verskega pouka kot temeljne pravice izhaja tudi iz EKÄĆP, ki doloÄća, da mora drĹžava spoĹĄtovati svetovnonazorsko prepriÄćanje starĹĄev. Ne nazadnje je ena pomembnih posledic zakonskega priznanja verskih skupnosti to, da se verski pouk sme izvajati v javnih ĹĄolah. Evropsko sodiĹĄÄće za Äćlovekove pravice je odloÄćilo, da verski pouk v javni ĹĄoli ni v nasprotju z 2. Äćlenom Protokola k EKÄĆP, Äće je dana moĹžnost, da otroci tega pouka zaradi verskih ali filozofskih prepriÄćanj starĹĄev ne obiskujejo.


Spet isto, otrok bo takĹĄne vere kot starĹĄi, in do otrokovega 15. leta imajo starĹĄi pravico vzgajati otroka po svojih nazorih, kaj je po tem je pa itaq vseeno, je Ĺže prepozno. Zadnji stavek pa pomeni, da tudi otroci ateistiÄćnih starĹĄev nimajo pravice hoditi k verouku.

20. Äćlen
(omejitve registracije in zavrnitev zahteve)
Ni dovoljeno registrirati verske skupnosti, katere namen, cilji ali naÄćin izvrĹĄevanja verskega nauka, verskega poslanstva, verskih obredov ali druga dejavnost verske skupnosti temelji na nasilju oziroma uporablja nasilna sredstva, ogroĹža Ĺživljenje ali zdravje ali druge pravice in svoboĹĄÄćine pripadnikov verske skupnosti ali drugih oseb, spodbuja k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti, razpihovanju narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraĹĄtva in nestrpnosti oziroma spodbujajo k nasilju ali vojni.


Em, v RKC Ĺženske nimajo istih pravic/moĹžnosti kot moĹĄki, prav tako ne pri islamu, pa sta obe veri prijavljeni v RS, pa ĹĄe veliko takĹĄnih in podobnih primerov bi se naĹĄlo.

24. Äćlen
(verska duhovna oskrba v vojski)
Versko duhovno oskrbo za pripadnike vseh verskih skupnosti v Slovenski vojski opravljajo vojaĹĄki kaplani in drugi pastoralni usluĹžbenci. VojaĹĄki kaplani in pastoralni usluĹžbenci so zaposleni v Slovenski vojski na ustreznem formacijskem mestu in so se dolĹžni ravnati po pravilih vojaĹĄke sluĹžbe.
VojaĹĄki kaplani in pastoralni usluĹžbenci doloÄćene verske skupnosti se zaposlujejo, kolikor ĹĄtevilo pripadnikove verske skupnosti, za katerih pastoralo so zadolĹženi, upraviÄćuje njihovo zaposlitev.
Verska duhovna oskrba v primeru manjĹĄega ĹĄtevila oseb, ki so pripadniki doloÄćene verske skupnosti, se zagotavlja po dogovoru s to versko skupnostjo na drugaÄćen naÄćin.
Pristojno ministrstvo zagotavlja materialne pogoje za izvrĹĄevanje verske duhovne oskrbe.


"VojaĹĄki kaplani" - torej za vsakega pripadnika SV, ki je druge vere drug "vojaĹĄki kaplan"? Tukaj so celo del SV, torej so zaposleni v drĹžavni upravi. Spet stroĹĄki na raÄćun drĹžave. ÄĆe je pa manjĹĄe ĹĄtevilo oseb, ki so pripadniki doloÄćene verske skupnosti (po moĹžnosti ne RKC) se zagotavlja po dogovoru s to versko skupnostjo na drugaÄćen naÄćin - torej tukaj se uzakoni neenakost vere, Äće je pripadnikov neke vere manj imajo manj pravic.

29. Äćlen
(pravica do plaÄćila prispevka za socialno in zdravstveno zavarovanje usluĹžbencev verskih skupnosti)
Registrirane verske skupnosti za svoje verske usluĹžbence, ki so drĹžavljani Republike Slovenije s stalnim prebivaliĹĄÄćem v Republiki Sloveniji, in ki nimajo druge redne zaposlitve, lahko zaprosijo za pridobitev pravice do plaÄćila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za obvezno zdravstveno zavarovanje od najniĹžje pokojninske osnove za socialno in zdravstveno zavarovanje iz drĹžavnega proraÄćuna pod pogoji iz tega zakona.
UsluĹžbenec verske skupnosti je pripadnik ali pripadnica registrirane verske skupnosti, ki se v svoji verski skupnosti izkljuÄćno in v celoti posveÄća versko-obredni, versko-organizacijski, versko-izobraĹževalni ali versko-dobrodelni dejavnosti v skladu z ureditvijo, predpisi, zahtevano izobrazbo in pooblastili vrhovnega organa svoje verske skupnosti.
DrĹžava pri zagotavljanju pravice iz prejĹĄnjega odstavka tega Äćlena upoĹĄteva razumno sorazmerje med ĹĄtevilom takih verskih usluĹžbencev in ĹĄtevilom pripadnikov registrirane verske skupnosti, ki so drĹžavljani Republike Slovenije s stalnim prebivaliĹĄÄćem v Republiki Sloveniji. Razumno sorazmerje je izpolnjeno, Äće je ugotovljeno razmerje najmanj 750 (alternativna varianta: 500) (alternativna varianta: 1000) pripadnikov registrirane verske skupnosti na enega takega usluĹžbenca te verske skupnosti. Verske skupnosti ĹĄtevilo svojih pripadnikov dokazujejo z verodostojnimi podatkovnimi viri, med drugim lahko predlagajo tudi uporabo podatkov pridobljenih iz popisa prebivalstva.


DrĹžava financira verske skupnosti - direktno v nasprotju z ustavo in loÄćitvijo cerkve od drĹžave (to je bilo sicer Ĺže prej). Kaj so te alternativne varijante?

Pri podatkih iz popisa prebivalstva o ĹĄtevilu pripadnikov posamezne verske skupnosti se upoĹĄteva tudi sorazmerni deleĹž tistih odgovorov, pri katerih podatek o pripadnosti verski skupnosti ni znan in tistih odgovorov, ki se niso Ĺželeli opredeliti za doloÄćeno versko skupnost ali prepriÄćanje.

OMG, upoĹĄteva se tudi sorazmerni deleĹž tistih odgovorov, za katere se ne ve katere vere so in se niso opredelili za doloÄćeno versko skupnost ali prepriÄćanje. Dejansko se s tem poveÄća virtualno ĹĄtevilo vernikov, s tem pa tudi veÄć duhovnikov dobi plaÄće. Ni pa nikjer napisano, ali to celo pomeni, da se zraven ĹĄtejejo ateisti, saj bi po definiciji lahko rekli, da so to tisti, ki se niso Ĺželeli opredeliti za doloÄćeno versko skupnost (ali) prepriÄćanje.

Ĺ teje se, da je pogoj razumnega sorazmerja za enega verskega usluĹžbenca izpolnjen tudi v primeru, ko registrirana verska skupnost ne more izkazati zahtevano ĹĄtevilo pripadnikov iz 2. odstavka tega Äćlena, vendar dokaĹže 70-letno delovanje na obmoÄćju Republike Slovenije.

Tole je pa najboljĹĄe od vsega, Äće skupnost Ĺže veÄć kot 70 let deluje na obmoÄćju RS (hint: RKC), potem ima lahko enega duhovnika na enega vernika, pa ĹĄe vseeno dobiva duhovnik sredstva iz 29. Äćlena (oÄćitno je pri RKC ogromno duhovnikov glede na prebivalstvo, tukaj niso samo farani, ampak tudi viĹĄja hiearhija).

31. Äćlen
(financiranje registriranih verskih skupnosti)
Registrirane verske skupnosti se financirajo predvsem iz donacij in drugih prispevkov fiziÄćnih in pravnih oseb ter iz svojega drugega premoĹženja.
Registrirana verska skupnost sme zbirati prostovoljne prispevke v skladu s svojimi pravili in z veljavno zakonodajo.
DrĹžava lahko gmotno podpira registrirane verske skupnosti zaradi njihovega sploĹĄno koristnega pomena, kot je opredeljen v 5. Äćlenu tega zakona (za 5. Äćlen glej spodaj)


Dohodki od premoĹženja verske skupnosti niso predmet obdavÄćitve, kolikor so porabljeni za financiranje specifiÄćnega verskega, versko-izobraĹževalnega, kulturnega, socialnega ali dobrodelnega delovanja te verske skupnosti ali za obnovo objektov, predmetov ali zbirk, ki so v lasti registriranih verskih skupnosti in ki so razglaĹĄeni za kulturni, umetnostnozgodovinski ali arhitekturni spomenik, ki predstavlja kulturno dediĹĄÄćino, ali so razglaĹĄeni za spomenik v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediĹĄÄćine.

99% teh verskih prispevkov je neobdavÄćenih (paÄć denar v roke oziroma tisto puĹĄÄćico pri maĹĄi ali kjerkoli), ampak dobivajo pa denar od davkoplaÄćevalcev (29. Äćlen). Ĺ e veÄć, drĹžava lahko gmotno podpira registrirane verske skupnosti zaradi njihovega sploĹĄno koristnega pomena;

5. Äćlen
(verske skupnosti kot sploĹĄno koristne organizacije)
Verske skupnosti, ki z zavzemanjem za duhovnost in Äćlovekovo dostojanstvo v zasebnem in javnem Ĺživljenju opravljajo pomembno druĹžbeno nalogo, so sploĹĄno koristne organizacije. Poleg njihovih prizadevanj za osmiĹĄljanje bivanja na polju verskega Ĺživljenja imajo pomembno vlogo v javnem Ĺživljenju z razvijanjem svojih kulturnih, vzgojnih, izobraĹževalnih, solidarnostnih, karitativnih in drugih dejavnosti s podroÄćja socialne drĹžave, s katerimi bogatijo nacionalno identiteto.
DrĹžava spoĹĄtuje njihovo identiteto in vzpostavlja z njimi odprt in trajen dialog ter razvija oblike trajnega sodelovanja.


Katere so te verske skupnosti, kako jih opredelimo, kakĹĄna so merila - po Äćigavem se zavzemajo za duhovnost in Äćlovekovo dostojanstvo (Äće bereĹĄ sveto pismo niso ravno vsi enakovredni in enaki, ampak samo kakĹĄen "izbran" narod, prav tako so zelo zanimive pridige duhovnikov, Äće imate kdaj Äćas iti v cerkev), zadnji stavek je pa itaq smeĹĄen, kar preberite si ga nekajkrat. S Äćim pa bogatijo nacionalno identiteto? Saj so vse kulturne, vzgojne, izobraĹževalne in druge dejavnosti podrejene veri sami, kar ni kosistentno z vero se paÄć ne obravnava in verstva nas prej zadrĹžujejo, kot pa opravljajo pomembno druĹžbeno vlogo (no ja, druĹžabno Ĺže mogoÄće). Da pa trajno sodelujemo z verskimi skupnosti je pa super, to je odliÄćen primer loÄćitve drĹžave od cerkve.

Torej - v Äćigavo korist je ta zakon in ali se bo sploh kaj izboljĹĄalo na podroÄćju enakopravnosti verstev (in tistih ne-vernih)? Prej obratno, eno verstvo bo pridobivalo in to na raÄćun vseh ostalih. Pa ĹĄe zakonito bo vse. Poleg tega pa ĹĄe vedno ni opredeljen problem cerkvene lastnine, in kaj vse lahko cerkev poÄćne z njo, ter obdavÄćitev vseh cerkvenih dejavnosti (konec koncev se pred nekaterimi cerkvami vsako nedeljo prodajajo spominki in druge religiozne stvari, seveda vse neobdavÄćeno, pa Äće ne drugega - ĹĄe po zakonu (podprt s strani Cerkve) ne smejo biti prodajalne (razen z nujnimi Ĺživljenjskimi potrebĹĄÄćinami) odprte ob nedeljah! Ali se Cerkev lahko obnaĹĄa kot profitna organizacija (kot dosedaj), ali ne? To nikjer ni opredeljeno. Torej, ali se lahko verske ustanove obnaĹĄajo kot profitne organizacije (kot dosedaj) ali ne?
"božja zapoved pravi; <Spoštuj očćeta in mater>,
ne govori pa o spoštovanju sodstva."
Janez Janša, 29.04.2014

Daedalus ::

6. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE zakona
Izvajanje predlaganega zakona, ki predvideva povečanje prispevka od najnižje pokojninske osnove za socialno zavarovanje verskih uslužbencev (duhovnikov) od sedanjih 42% na 100% bi povzročilo povišanje finančne obremenitve proračuna Republike Slovenije od porabe 336,331.000,00 Sit (podatki za leto 2003) za 464,457.000,00 Sit na skupno vsoto 800,788.000,00 Sit letno.


To je nedopustno, popolnoma in v celoti. Kot je nedopustno favoriziranje ene verske skupnosti pred drugo. Pametna opozicijia bo na tej točki zahtevala ustavno presojo tega zakona.

Sicer sem pa že par let nazaj trdil, da se dogaja ponoven vdor Cerkve v javno življenje in ne umik iz njega, kot je folk takrat mislil. In takle zakon, plus razna strinjanja in podpore raznih cerkvenih odborov odločitvam vlade to samo potrjujejo. Na žalost.
Man is condemned to be free; because once thrown into the world,
he is responsible for everything he does.
[J.P.Sartre]

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: Daedalus ()

WarpedOne ::

Kje je sedaj opozozicija s svojimi referendumi, ko se jo potrebuje?
Tule bi enkrat za spremembo dobila moj glas ampak bo zgleda spustla priliko..
What do you Think to Know?
Why do you Think you Know it?

Barakuda1 ::

Kje je sedaj opozozicija s svojimi referendumi, ko se jo potrebuje?


Hja, opozicija se obnaša maksimalno racionalno.

Če bi predlagali referndum, bi gladko pogoreli. Propaganda preko prižnic bi bila tako močna (in verjetno tudi učinkovita), da ni šans uspet s takšnim referendumu.

Ostane torej (po moje) samo ena možnost in sicer ustavna presoja.

Če se pokaže, da zadeva ustavnopravno ni sporna, potem tko ali tko ni kaj dost za diskutirat.
Če pa je zadeva protiustavna, pa bo tako ali tako odpravljena po povsem legalni poti.

Zheegec ::

Pa bi tole šlo čez ustavno sodišče? Malo lobiranja, pa bi gotovo bil zakon "sprejemljiv".
"božja zapoved pravi; <Spoštuj očćeta in mater>,
ne govori pa o spoštovanju sodstva."
Janez Janša, 29.04.2014

jype ::

Cas je, da ustanovimo svojo versko skupnost. Tako s kratko iniciacijo in uizi moralo, da dobimo stranke, potem pa zategnemo in zacnemo colat za odpustke, drzava nam pa placuje socjalno. Ce je uspelo RKC, zakaj ne bi nam?

WarpedOne ::

Ne vem no, če ma prižnica tolk vpliva na sam folk. Kolk ljudi pod 40leti hodi v cerkev? Po moje ne več ko 10%.
What do you Think to Know?
Why do you Think you Know it?

Thomas ::

> Cas je, da ustanovimo svojo versko skupnost. Tako s kratko iniciacijo in uizi moralo, da dobimo stranke, potem pa zategnemo in zacnemo colat za odpustke, drzava nam pa placuje socjalno. Ce je uspelo RKC, zakaj ne bi nam?

V 100 letih ... mogoče v 1000.
Man muss immer generalisieren - Carl Jacobi

jype ::

Po 1000 (mogoce 2000) letih krsenja clovekovih pravic in drugih, bolj subtilnih oblik nasilja in zatiranja, ja...

Potrpljenje je bozja mast, pravijo.

WarpedOne: Pravzaprav vsi, ki jih starsi vozijo k verouku. Ni jih tako malo. Kdo je starsem rekel, da morajo otroke vzgajat, da bodo poslusali zupnika, je pa menda jasno. Pa saj niso vsi duhovniki pokvarjeni v dno duse, le kakih tricetrt.

Thomas ::

Tak pogled na svet je enostaven. "RKC je kršila človekove pravice zadnjih 2000 let, naprednjaki so se ji pa upirali".

"Žal" je to zelo zgrešen pogled.
Man muss immer generalisieren - Carl Jacobi

Tear_DR0P ::

postal bom satanist, potem se bom pa zaposlil v vojski>:D
la pa bi mogoče bil rajš ortodoksni jud in bi se potem zaposlil v vojski?
al bi mogoče postal kveker in se normalno potem zaposlil v vojski, recimo da bi bil tankist - bi mi moral top odmontirat s tanka :D
"Figures don't lie, but liars figure."
Samuel Clemens aka Mark Twain

Mr_Globus ::

Pa to je katastrofa... tolko že majo, tolko okrog prenašajo, tolko so že nakradli. Če gre ta zakon čez pol pa je žabarija res v ku***
==> LAŠKO JE ZAKON <==

cirecire ::

Ta zakon o verskih skupnosti so javno podprle vse večje verske skupnosti v Sloveniji:
katoliška, evangeličanska, pravoslavna in islamska...
Zadnjič ga je na TV tudi eksplicitno podprl vodja evangeličanske cerkve Geza Erniša.

Takšen zakon gre v nos najbolj raznim Hanžkom in drugim levičarskim nestrpnežem, ki radi pridigajo o nestrpnosti, sami pa so v bistvu navečji nestrpneži.

Zheegec ::

Problem je v kršenju ustave. Meni je čisto vseeno za vse vere, dokler mi od 22h do 5h ne zvonijo zvonovi 100m od hiše in dokler se iz proračuna države v kateri živim ne financira nobenega verstva (naj gre raje denar za zdravstvo ali šolstvo, ter seveda za nižanje davčnega bremena gospodarstva), pa dokler seveda moji bodoči otroci ne bodo morali hoditi k verouku (kot del obveznega šolanja), ali pa v javnih ustanovah ne bodo izobešeni znaki kakšne religije.

Do nestrpnosti sem pa zelo nestrpen.
"božja zapoved pravi; <Spoštuj očćeta in mater>,
ne govori pa o spoštovanju sodstva."
Janez Janša, 29.04.2014

Tarzan ::

Alien3001 ... podpis!

Žalostno, zelo žalostno, v katero smer plujemo!

Saladin ::

Ne vem no, če ma prižnica tolk vpliva na sam folk. Kolk ljudi pod 40leti hodi v cerkev? Po moje ne več ko 10%.


Se vidi da ne hodiš veliko v cerkev.

Raje bi se vprašal
Koliko versko flegmatične mladine pod 40leti hodi volit?
Ljudje, ki se jim da vstat da gredo k maši, jim ni teško obenem še na volišče skočit.

Kako volite, tako imate.
Dobro je kar nosi največ svobodne koristi/najmanj bolečine čim več sentientom
na najhitrejši, najvarnejši in najbolj moralen način za najdaljše obdobje.
"Utilitarianizem po Saladinovo"

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Saladin ()

Zheegec ::

Hja, če bi bila vlada versko nevtralna še ne rečem, ampak v programu najbrž ni pisalo da se zavzeva za ponovno pobiranje desetine, tisti ki s(m)o pa proti glasovali pa tudi nismo zato.

Vprašanje vseeno ostaja - bi takšen zakon prišel skozi ustavno presojo in če, kaj bo to pomenilo?
"božja zapoved pravi; <Spoštuj očćeta in mater>,
ne govori pa o spoštovanju sodstva."
Janez Janša, 29.04.2014

gkovac ::

Katastrofa kaj so si sedaj zmislili! Če bom najdu svoj post v vezi volitev se mi zdi, da sem tam na to opozarjal (predvsem verouk v šolah).. no... krasno kaj nej rečem... lušta se mi po časih Juge.

Meni je čisto vseeno za vse vere, dokler mi od 22h do 5h ne zvonijo zvonovi 100m od hiše in dokler se iz proračuna države v kateri živim ne financira nobenega verstva (naj gre raje denar za zdravstvo ali šolstvo, ter seveda za nižanje davčnega bremena gospodarstva), pa dokler seveda moji bodoči otroci ne bodo morali hoditi k verouku (kot del obveznega šolanja), ali pa v javnih ustanovah ne bodo izobešeni znaki kakšne religije.


super napisano! jaz bi zraven dodal samo še vračanje "cerkvenega" premoženja.
lp,
____________________________________________
"Left to themselves, things tend to go from bad to worse."

Thomas ::

> lušta se mi po časih Juge.

A se zajebavaš, a si neresen?
Man muss immer generalisieren - Carl Jacobi

Alexius Heristalski ::

SuLc, verjamem, da ti je zelo mučno v teh časih, ko se bo celo Srbija demokratizirala. Nobene Juge v bližnji okolici ... Še zmeraj pa se lahko preseliš na Kitajsko ali raje v Severno Korejo, ti ne bo nihče branil.
fantje, ni blo slabo, samo dajte še v herbicidščini

MadMicka ::

Nobena politična stranka, ki se zavzema za plačevanje prispevkov cerkvi, namesto za obdavčitev cerkvenega premoženja, ne more imeti podpore razumnega človeka. Takšne politične stranke namreč trdijo, da mora za cerkev veljati poseben režim zaradi njene splošne družbene koristnosti. To pa je napaka.

Cerkev (katerakoli) namreč nikakor ni splošna družbeno koristna, kot to želijo nekateri prikazati. Cerkev (katerakoli) je skozi zgodovino in danes ljudi ločevala, ne pa združevala. Razlog, zakaj je temu tako, ni pomemben. Tako je in neka zadeva, ki ljudi ločuje in jih obrača enega proti drugemu, ne more biti splošno družbeno koristna!

BigWhale ::

Zasebne stvari opravljajte v zasebnih sporocilih.

Hvala.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Cerkev pritiska na Pahorja? (strani: 1 2 )

Oddelek: Problemi človeštva
813294 (1573) ABX
»

RKC : Država (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Loža
1092879 (2879) Daedalus
»

Kako izstopiti iz rimokatoliške cerkve? (strani: 1 2 3 4 )

Oddelek: Problemi človeštva
1669673 (6624) Matthai
»

Anketa - je Scientologijo treba prepovedati?

Oddelek: Problemi človeštva
201459 (1227) OwcA
»

Muftija ovaden (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Loža
1063207 (1837) Saša

Več podobnih tem