»

Slo-Tech je največji slovenski računalniški portal, ki budno spremlja dogajanja na področju tehnologije doma in po svetu. Že dve desetletji drži svoj ugled in ohranja status najbolj prodornega medija v svoji kategoriji.

Slo-Tech pokriva predvsem vsebine povezane z novostmi na področju strojne in programske opreme, telekomunikacij, računalniške varnosti, odprte kode, informacijske zakonodaje tako doma, kot v svetu ter informacijske družbe.

Ažurne in pestre vsebine so na pregleden način razdeljene v več glavnih razdelkov. V aktualnih IT novicah spremljamo globalne in lokalne dogodke na področju računalništva in informacijskih tehnologij. Objavljamo tudi strokovne članke, reportaže in teste strojne in programske opreme.

Pomemben del Slo-Techa je spletni forum, kjer se je razvila močna spletna skupnost v kateri strokovnjaki ter uporabniki pomagajo reševati tudi najbolj zapletene težave. Slo-Techov forum je najbolj obiskan slovenski forum na svojem področju. Preko foruma lahko komunicirate, zastavljate vprašanja s področja računalništva, telekomunikacij in informacijske družbe, odpirate teme ter prebirate odgovore in nasvete strokovnjakov, moderatorjev in uporabnikov foruma. Del foruma je posvečen tudi bolj splošnim debatam. Neprestana izmenjava izkušenj je oblikovala edinstveno bazo znanj, v kateri je zbrano preko 500.000 tem. Kvaliteto odgovorov in debat zagotavlja moderiranost foruma.

Med obiskovalci Slo-Techa prevladuje starostna skupina med 16 in 27 let, izstopajo pa tudi obiskovalci med 27 in 33 leti. Večina naših obiskovalcev je zaposlena v podjetjih, sledijo pa jim študentje in dijaki. Slo-Tech dnevno obišče preko 37.000 obiskovalcev, kar ga uvršča med bolj obiskana spletna mesta v Sloveniji.

Za splošne informacije nas lahko kontaktirate na naslovu team@slo-tech.com.

Če bi želeli kakorkoli sodelovati pri ustvarjanju te strani, nas o tem obvestite na naslovu team@slo-tech.com.

Tiskovna sporočila sprejemamo na team@slo-tech.com.

Posredovanje podatkov (obvezno preberite vse)

V zvezi s posredovanjem podatkov o uporabnikih, morajo prosilci za podatke najprej in predvsem upoštevati, da Slo-Tech razpolaga samo s podatki o uporabnikih iz 9. člena pravil, pa še to zelo kratek čas (10. člen).

Postopek za pridobitev podatkov je naslednji. Prosilec za podatke mora v roku iz 10. člena vsaj napovedati vložitev zahteve za pridobitev podatkov in določno specificirati nabor podatkov, ki jih bo zahteval, izključno na naslov elektronske pošte legal@slo-tech.com (oziroma v času, ko podatki še obstajajo, izpeljati vročitev zahteve lastniku domene skladno z veljavno procesno zakonodajo).

Če prosilec za podatke prej naveden rok zamudi, mu jih upravljavec strani ne more posredovati, ker z njimi več ne razpolaga.

Od vložitve napovedi zahteve za posredovanje podatkov, mora prosilec za podatke v roku 8 dni vložiti na prej naveden naslov elektronske pošte (ali vročiti na naslov iz kontaktnih podatkov domene) zahtevo za posredovanje podatkov, ki mora biti skladna s procesno zakonodajo (ZKP, ZPP, ZUP, ...) ter sposobna preizkusa. Vsebovati mora tudi navedbo dejanske in pravne podlage. Če prosilec za podatke v prej navedenem roku ne vroči zahteve, se dnevnik, v katerem so navedeni podatki nepovratno izbriše.

Vse zahteve, ki se pošiljajo po elektronski poti morajo biti varno podpisane s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Nepodpisanih zahtev in zahtev iz katerih ni nedvoumno razvidno kdo in v čigavem imenu jih podaja, ne obravnavamo in nanje ne odgovarjamo. Prav tako ne obravnavamo zahtev, ki jih ne podpišejo aktivno legitimirane osebe. Zahtevi, ki je ne vlagate v svojem imenu in za svoj račun je potrebno priložiti pooblastilo.

Če je zahteva podana s strani nosilca javnih pooblastil, mora bit podana v obliki sodnega ali upravnega akta. Prošenj, zaprosil in podobnih dopisov razen v primerih iz zadnjega odstavka tega poglavja ne obravnavamo.

Pravočasno zahtevo za posredovanje bo upravljavec preučil v treh dneh oz. zakonitem roku in zahtevane podatke posredoval ali pa sporočil razlog, da podatkov ne bo posredoval. Upravljavec si pridržuje možnost, da pred posredovanjem podatkov preveri zakonitost zahteve pri IP-RS, sodišču ali drugem ustreznem organu. V tem primeru bo zavaroval zahtevane podatke in jih po odločitvi organa iz prejšnjega odstavka ali izročil ali uničil.

Prosilec se s pošiljanjem zahteve po podatkih strinja, da se z njegovo zahtevo seznani uporabnika na čigar podatke se zahteva nanaša ter se mu omogoči, da navede razloge, zakaj se podatki ne bi posredovali. V primeru, da se prosilec s tovrstno seznanitvijo ne strinja, mora v prošnji obvezno navesti pravno podlago za tovrstno nestrinjanje (če nestrinjanje nima podlage v zakonski prepovedi seznanitve, zahteva ne bo upoštevana).

Če je prosilec za podatke oseba subjekt zasebnega prava in se ugotovi, da je zahteva za posredovanje podatkov očitno neutemeljena ali nesklepčna, se priprava odgovora zaračuna po odvetniški tarifi.

Prosilec se s pošiljanjem zahteve za posedovanje podatkov strinja, da se njegova zahteva javno objavi. Prej navedeni prosilec za podatke lahko navede posebej utemeljene razloge, zaradi katerih naj se njegova zahteva ne objavi. Upravljavec strani po prostem preudarku odloči, ali so razlogi, da se zahteva javno ne objavi, utemeljeni in tako zahteve za posredovanje podatkov javno ne objavi. V primeru, da je prosilec nosilec javnih pooblastil je edini upoštevani razlog za neobjavo zakonska prepoved seznanitve tretjih oseb.

Upravljavec strani ni državni organ, organ samoupravne lokalne skupnosti ali nosilec javnih pooblastil v smislu Zakona o odvetništvu. Upravljavec strani ni operater v smislu Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Razen v primerih, ko je posredovanje podatkov nujno potrebno za varovanje življenja ali telesa posameznika, upravljavec posreduje podatke samo, kadar jih skladno z veljavno zakonodajo mora posredovati, ne pa tudi v primerih, ko jih skladno z veljavno zakonodajo lahko posreduje.

Zahteve za odstranitev vsebin (obvezno preberite vse)

Zahteva za odstranitev objavljenega prispevka mora biti obrazložena, s sklicevanjem na veljavne predpise, na podlagi katerih se lahko objavljeni prispevki odstranijo ali na podlagi katerih izhaja protipravnost objavljene vsebine. Prosilec mora navesti tudi relevantna dejstva in okoliščine iz katerih izhaja protipravnost in ki omogočajo preizkus zahteve. Prosilec mora obvezno tudi navesti povezavo do domnevno sporne vsebine ter določno navesti sporne dele v primeru, da so sporni samo deli vsebine. Prej navedena zahteva se pošlje izključno na naslov elektronske pošte legal@slo-tech.com.

Vsebine na spletni strani Slo-Tech se zaradi obsega ne pregledujejo sistematično, zaradi česar ni mogoče domnevati, da je upravljavec strani seznanjem s katerokoli vsebino na spletni strani, na katero ni bil posebej opozorjen preko zgoraj navedenega kontaknega naslova. Zaradi prilagodljivosti izpisov spletne strani iz dejstva, da vam spletna stran prikazuje določene vsebine, ni mogoče sklepati na obnašanje spletne strani v razmerju do drugih uporabnikov.

Vse zahteve, ki se pošiljajo po elektronski poti morajo biti varno podpisane s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Nepodpisanih zahtev in zahtev iz katerih ni nedvoumno razvidno kdo in v čigavem imenu jih podaja, ne obravnavamo in nanje ne odgovarjamo. Prav tako ne obravnavamo zahtev, ki jih ne podpišejo aktivno legitimirane osebe. Zahtevi, ki je ne vlagate v svojem imenu in za svoj račun je potrebno priložiti pooblastilo.

Če je zahteva za odstranitev objavljenega prispevka brez obrazložitve, nesklepčna ali očitno neutemeljena, se njena obravnava obračuna po odvetniški tarifi.

Upravljavec strani bo zahtevo obravnaval v 8 dneh po njenem prejemu oz. v zakonitem roku.

Prosilec se s pošiljanjem zahteve za odstranitev objavljenega prispevka strinja, da se njegova zahteva javno objavi. Prej navedeni prosilec lahko navede posebej utemeljene razloge, zaradi katerih naj se njegova zahteva ne objavi. Upravljavec strani po prostem preudarku odloči, ali so razlogi, da se zahteva javno ne objavi, utemeljeni in tako zahteve za odstranitev objavljenega prispevka javno ne objavi. V primeru, da je prosilec nosilec javnih pooblastil je edini upoštevani razlog za neobjavo zakonska prepoved seznanitve tretjih oseb.

Pravila skladno z njihovim 42. členom ne predstavljajo pravne podlage za zahtevo po izbrisu vsebin s strani tretjih oseb.

Pošiljanje podatkov v objavo (raziskovalno novinarstvo in 'whistleblowing')

Slo-Tech prav tako redno raziskuje in opozarja na nepravilnosti, ki jih posredujejo notranji prijavitelji (t.i. whistleblowerji) in drugi viri. Za komuniciranje z le-temi poleg običajnih kanalov uporablja storitev SecureDrop, ki ob izvajanju osnovnih varnostnih ukrepov omogoča relativno zaupno posredovanje dokumentov.

Storitev je preko omrežja TOR na voljo na naslovu: http://wxm23trged7cneqk.onion

Upravljavci po svojih najboljših močeh skrbimo za varnost storitve, vendar v zvezi z obratovanjem te storitve ne dajemo nobenih jamstev. Storitev opcijsko omogoča tudi predhodno enkripcijo z GPG ključem.

Prejem podatkov preko tega kanala ne jamči objave omenjenih podatkov. Zaradi vaše lastne zaščite storitve ne uporabljajte na službenih računalnikih, znotraj državne uprave, študentskih domov ter drugih omrežij pod okriljem ARNESa. Priporočamo, da pred uporabo preberete nekaj nasvetov glede varne uporabe storitve.