» »

odstranitev cestninskih postaj - 600.000 €

odstranitev cestninskih postaj - 600.000 €

T-h-o-r ::

na prvi razpis za cestninsko postajo Log so prispele ponudbe, najnižja je nekje 530.000 €


kdo rabi 500.000, da poruši 5 škatel?
Why have a civilization anymore
if we no longer are interested in being civilized?

D3m ::

Imaš povezavo na novico?
|Lenovo E575|A6-9500B|
|Lenovo A10|Mediatek MT8121|

T-h-o-r ::

http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/od-53...


Na razpis ministrstva za infrastrukturo za odstranitev cestninske postaje Log je prispelo šest ponudb. Cene (brez DDV-ja) se gibljejo med 537.836 in 812.434 evrov.
Why have a civilization anymore
if we no longer are interested in being civilized?

bluefish ::

Dajmo, enkrat za spremembo brez senzacionalizma, ki je skupen 24kur in podobnim portalom.

Ne gre se le za rušenje tistih hišic - svetujem branje razpisne dokumentacije: http://www.mzip.gov.si/si/javne_objave/...

RejZoR ::

Ne pozabte še dejstva, da se bo kasneje med podiranjem stvar še 2x podražila in da jih nikoli ne bojo zares dokončno in kvalitetno odstranil. Ker pri nas itaq za vsega boga ene stvari ne znajo dokončat kot je treba.

Sploh pa mi ni jasno zakaj javni razpis. A ni to v pristojnosti DARS-a in naj oni podrejo, za koji k je treba zdej delat nek javni razpis? Če si je DARS nakopal neke hišce za kasiranje cestnin, naj pa še sami financirajo odstranitev.
RejZoR's Flock of Sheep @ www.rejzor.tk

D3m ::

Nočejo podreti.
|Lenovo E575|A6-9500B|
|Lenovo A10|Mediatek MT8121|

Zgodovina sprememb…

RockyS ::

Rejzor po izračunih darsa bi odstranitev LOGa prišla 1,5 milijona €, ki pa bi jih v dars plačali MI(dars je državni)

T-h-o-r ::

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor oddaja javno naročilo :
Vzpostavitev prostega prometnega toka vinjetnih vozil na čelni cestninski postaji Log
Skladno z razpisnimi pogoji je ponudnik dolžan v ponudbi predložiti garancijo za resnost ponudbe
v višini : EUR

Garant se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo upravičencu v roku 15 dni po prejemu njegovega pisnega zahtevka za unovčenje garancije izplačal zgoraj navedeni garancijski znesek.
Zahtevek za unovčenje garancije mora vsebovati:
1. Navedbo vsaj enega izmed spodaj navedenih razlogov za unovčenje garancije
- ponudnik je po odpiranju ponudb svojo ponudbo umaknil
- ponudnik je zavrnil sklenitev pogodbe
- ponudnik po sklenitvi pogodbe ni predložil garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku določenem v razpisni dokumentaciji
2. Original te garancije

Ta garancija velja do__________. Po preteku tega roka obveznost garanta avtomatično ugasne in garancije ni možno več unovčiti.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.


Kraj : Garant:
Datum : (žig in podpis)

Obrazec 7.2.: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTIGARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
št.

Garant :
(naziv in sedež banke, zavarovalnice)

Naročnik garancije :
(izvajalec javnega naročila)

Upravičenec : Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
(naročnik javnega naročila)

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
in izvajalec

sta dne sklenila pogodbo št. __________ za izvedbo javnega naročila :
Vzpostavitev prostega prometnega toka vinjetnih vozil na čelni cestninski postaji Log
Skladno z razpisnimi pogoji in določili pogodbe je izvajalec dolžan upravičencu predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini : EUR
Garant se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo upravičencu v roku 15 dni po prejemu njegovega pisnega zahtevka za unovčenje garancije izplačal znesek do višine te garancije.
Zahtevek za unovčenje garancije mora vsebovati:
1. Navedbo vsaj enega izmed spodaj navedenih razlogov za unovčenje garancije:
- če se bo izkazalo, da storitve ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;
- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude;
- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.
2. Original te garancije.
Ta garancija velja do dne ________ . Po preteku tega roka obveznost garanta avtomatično ugasne in garancije ni možno več unovčiti. Pred potekom veljavnosti te garancije se naročnik garancije, na podlagi soglasja upravičenca, lahko z garantom dogovori za podaljšanje njene veljavnosti.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Kraj : Garant:
Datum : (žig in podpis)


Obrazec 7.3.: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU


Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1535 Ljubljana


Garancija št...............


V skladu s pogodbo ....................... (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila).........................................................in ........................................... (naziv dobavitelja) za Vzpostavitev prostega prometnega toka vinjetnih vozil na čelni cestninski postaji Log (predmet pogodbe) v vrednosti ..............................EUR, je dobavitelj dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe.

Na zahtevo upravičenca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na ugovor dobavitelja plačali _____________________EUR, če boste zatrjevali, da dobavitelj svoje pogodbene obveznosti ni izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način, opredeljen v zgoraj navedeni pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvajalec tudi delno ne izpolni pogodbenih določb.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo upravičenca za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. original Garancije št. / .

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do ................................. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije zahteval, da se dobavitelju podaljša garancijski rok ali v primeru, da dobavitelj ni uspel izpolniti svojih obveznosti, bo banka podaljšala to garancijo za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja v garancijskem roku pod enakimi pogoji ter za zahtevani čas.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Banka
(žig in podpis)
5. TEHNIČNI POGOJI ZA IZVEDBO DEL

I. PREGLED VELJAVNOSTI SPLOŠNIH IN POSEBNIH TEHNIČNIH POGOJEV TER OSTALE TEHNIČNE REGULATIVE ZA GRADNJO CEST

II. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA CESTE

III. TEHNIČNI POGOJI ZA IZVEDBO TALNIH OZNAČB

IV. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA VERTIKALNO PROMETNO SIGNALIZACIJO

I. PREGLED VELJAVNOSTI SPLOŠNIH IN POSEBNIH TEHNIČNIH POGOJEV TER OSTALE TEHNIČNE REGULATIVE ZA GRADNJO CEST

V splošnih in posebnih tehničnih pogojih za gradnjo cest, (PTP SCS 1989, v nadaljevanju PTP) so v osmih knjigah obravnavani postopki in materiali potrebni za gradnjo cest in cestnih objektov. Razvoj materialov in tehnoloških postopkov pa narekuje nenehno spremljanje in dopolnjevanje v PTP predvidenih postopkov, kar je pretežno zajeto v dopolnilih PTP od I do VI, izdanih v letih 1996 (I. dopolnitev), 1997, 2000, 2001 in 2004 (V. in VI. dopolnitev).

Po uveljavitvi navedenih TSC, ki v veliki meri nadomeščajo PTP, knjigo IV, ostanejo v veljavi le še naslednja poglavja iz PTP, knjiga IV:
3.3 Tlakovane obrabne plasti
3.4 Robni elementi vozišč
3.5 Bankine.


Dopolnila Splošnih in Posebnih tehničnih pogojev št. I: Veljavna so še sledeča dopolnila:

Navodila:

Dopolnilo k posebnim tehničnim pogojem za zemeljska dela in temeljenje

Hidroizolacije na premostitvenih objektih

Izvajanje hidroizolacijskih del

Vertikalne hidroizolacije objektov na AC
Dopolnilo PTP, Knjiga 6 - Gradbena in obrtniška dela, Hidroizolacije
Dopolnitev poglavja 5.7

Opis del za zaščito podtalnice

Zap. št. 1: Knjiga 6 - Gradbena in obrtniška dela, Hidroizolacije
Dopolnitev: tč. 5,7 Hidroizolacije, Splošno - 3 odstavek

Zap. št. 3: Knjiga 5 - Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje - drenaže
Dopolnitev: tč. 4.2.3.2 Drenažne cevi


Dopolnila Splošnih in Posebnih tehničnih pogojev št. II: Veljavna so še sledeča dopolnila:

Navodila:
Navodilo o kontroli kakovosti in potrjevanju skladnosti gotovih betonskih izdelkov

Navodilo za izdelavo, kontrolo kakovosti in potrjevanje skladnosti elementov iz betona, odpornega na mraz in soli

Navodilo o kontroli kakovosti in potrjevanju skladnosti sistemov za spajanje rebraste armature

Naloge tehničnega osebja Izvajalca pri betonarskih delih

Priporočila za zaščito in nego betona

Navodilo za betoniranje v hladnem vremenu

Navodilo za vezanje armature in uporabo distančnikov

Navodilo o kontroli kakovosti in potrjevanju skladnosti izdelave hidroizolacije iz brizganega poliuretana

Navodila o kontroli kakovosti in potrjevanju ustreznosti ograj ter ostalih elementov ob AC

Navodila o kontroli kakovosti in potrjevanju ustreznosti kovinskih cevovodov (sistemi za odvodnjavanje, kanalizacije, vodovodi)

Navodilo o kontroli kakovosti in potrjevanju skladnosti talnih označb na voziščih


Dopolnila Splošnih in Posebnih tehničnih pogojev št. III: Veljavna so še sledeča dopolnila:

Navodila:

Navodilo za vgradnjo trajnih geotehničnih sider

Navodilo za določanje potrebnih debelin nevezanih kamnitih materialov za voziščne konstrukcije na avtocestah

Navodilo za barvanje sten predorov

Navodilo za preskušanje in potrjevanje tesnosti kanalizacijskih vodov - dopolnilo št. 1


Spremembe in dopolnitve Posebnih tehničnih pogojev (PTP)

Zap. št. 7: Knjiga 4 - Voziščne konstrukcije, Robni elementi vozišč
Dopolnitev: tč. 3.5.3 Kakovost materialov

Zap. št. 8: Knjiga 5 - Gradbena in obrtniška dela, Dela s cementnim betonom
Dopolnitev: tč. 5.3.6 Preverjanje kakovosti izvedbe

Zap. št. 9: Knjiga 5 - 0dvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
Dopolnitev: tč. 4.3.3.2 Cevi za kanalizacijo

Zap. št. 11: Knjiga 5 - 0dvodnjavanje, Drenažni trakovi
Dopolnitev: tč. 4.2.3.4 Drenažni trakovi

Zap. št. 13: Knjiga 7 - 0prema cest, Oprema za zavarovanje prometa
Sprememba in dopolnitev: tč. 6.4 Popis del

Zap. št. 19: Knjiga 5 - Odvodnjavanje, Jaški in Prepusti
Dopolnitev: tč. 4.4.2.2 Materiali za jaške
Dopolnitev: tč. 4.5.2.2 Materiali za prepuste

Zap. št. 20: Knjiga 5 - Odvodnjavanje, Jaški in Prepusti
Dopolnitev: tč. 4.4 Jaški, Popis del
Dopolnitev: tč. 4.5 Prepusti, Popis del


Dopolnila Splošnih in Posebnih tehničnih pogojev št. IV: Veljavna so še sledeča dopolnila:

Spremembe in dopolnitve Posebnih tehničnih pogojev (PTP)

Zap. št. 21: Knjiga 3 - Zemeljska dela in temeljenje, Izkopi
Sprememba: tč. 2.1.3.1 Razvrstitev zemljin in kamenin
Sprememba: tč. 2.1.4.7.1
Zap. št. 22: Knjiga 3 - Zemeljska dela in temeljenje, Planum temeljnih tal
Dopolnitev: tč. 2.2.3.1 Zemljine
Sprememba: tč. 2.2.5 Kakovost izvedbe
Dopolnitev in sprememba: tč. 2.2.5.2. Nosilnost
Dopolnitev: tč. 2.2.8.2.3 Zgoščenost in nosilnost

Zap. št. 23: Knjiga 3 - Zemeljska dela in temeljenje, Nasipi, zasipni klini, posteljica
Spremembe in dopolnitve: tč. 2.4.3.2 Kamnine
Spremembe in dopolnitve: tč. 2.4.5.2 Nosilnost

Zap. št. 24: Knjiga 3 - Zemeljska dela in temeljenje, Drenažne in filtrske plasti, povozni plato
Spremembe in dopolnitve: tč. 2.3.3.2 Kamniti materiali za drenažne in filtrske plasti ter povozni plato
Spremembe: tč. 2.3.3.3 Nekamniti materiali za drenažne in filtrske plasti

Zap. št. 25: Knjiga 3 - Zemeljska dela in temeljenje, Brežine in zelenice, Razprostiranje odvečnega materiala
Dopolnitve: popis del tč. 21 111 do 25 122
Dopolnitve: popis del tč. 29 121 do 29 126

Zap. št. 26: Knjiga 4 - Voziščne konstrukcije, Vezane spodnje nosilne plasti
Dopolnitev: tč. 2.1.2.3.1 Zrnavost zmesi kamnitih zrn
Spremembe in dopolnitve: tč. 3.1.2.5.1 Zahtevane lastnosti preskušancev

Zap. št. 28: Knjiga 4 - Voziščne konstrukcije, Knjiga 6 - Gradbena in obrtniška dela, Nosilne in obrabne plasti - cementni beton, Dela s cementnim betonom
Sprememba: tč. 3.3.8.2 Odbitki zaradi neustrezne kakovosti - kakovost izvedbe Dopolnitev: tč. 5.3.8.2 Odbitki zaradi neustrezne kakovosti - kakovost izvedbe

Zap. št. 29: Knjiga 4 - Voziščne konstrukcije, Bankine
Dopolnitev: tč. 3.6.2 Osnovni material
Dopolnitev: tč. 3.6.3 Kakovost materiala
Dopolnitev: tč. 3.6.4 Način izvedbe
Dopolnitev: tč. 3.6.5 Kakovost izvedbe
Dopolnitev: tč. 3.6.6 Preverjanje kakovosti
Dopolnitve: popis del tč. 36 511 do 36 534

Zap. št. 30: Knjiga 5 - Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje - drenaže
Sprememba: tč. 4.2.2.3 Materiali za zasip drenaž
Dopolnitev: tč. 4.2.3.2 Drenažne cevi
Spremembe in dopolnitve: tč. 4.2.3.3.1 Zmesi kamnitih zrn
Sprememba: tč. 4.2.3.4 Drenažni trakovi

Zap. št. 31: Knjiga 5 - Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
Dopolnitev: tč. 4.3.3.2 Cevi za kanalizacijo
Sprememba: Dopolnila Splošnih in Posebnih tehničnih pogojev št. III, Zap. št. 9
Dopolnitev: tč. 4.3.4.6.4
Dopolnitev: Popis del

Zap. št. 32: Knjiga 5 - Odvodnjavanje, Jaški
Dopolnitev: tč. 4.4.2.2 Materiali za jaške
Dopolnitev: Popis del

Zap. št. 33: Knjiga 5 - Odvodnjavanje, Prepusti
Dopolnitev: tč. 4.5.3.2.3 Cevi iz polimernih materialov

Zap. št. 34: Knjiga 6 - Gradbena in obrtniška dela, Hidroizolacije
Dopolnitev: tč. 5.7.3.9 Polimerne folije in polsti
Zap. št. 35: Knjiga 7 - Oprema cest, Oprema za zavarovanje prometa, Ograje za zasneževanje
Dopolnitev: Splošno
Dopolnitev: tč. 6.4.1.3 Opis - Ograje za zasneževanje
Sprememba in dopolnitev: tč. 6.4.2.4 Osnovni materiali - Ograje za zasneževanje
Sprememba in dopolnitev: tč. 6.4.3.4 Kakovost materialov - Ograje za zasneževanje
Dopolnitev: tč. 6.4.4.3 Način izvedbe - Ograje za zasneževanje
Dopolnitev: tč. 6.4.6 Preverjanje kakovosti izvedbe
Dopolnitev: tč. 6.4.7 Merjenje in prevzem del

Zap. št. 36: Knjiga 7 - Oprema cest, Oprema za zavarovanje prometa, Zaščitne ograje
Sprememba in dopolnitev: 6.4.1.2. Opis - Zaščitna ograja
Dopolnitev: tč. 6.4.2.3 Osnovni materiali - Zaščitna ograja
Dopolnitev: tč. 6.4.4.2 Način izvedbe - Zaščitna ograja
Sprememba in dopolnitev: Popis del tč. 64 211 do 64 242 in Dopolnila Splošnih in Posebnih tehničnih pogojev št. III, Zap. št. 13

Zap. št. 37: Dopolnila Splošnih in Posebnih tehničnih pogojev št. III,
Sprememba: Navodilo za kontrolo kakovosti in potrjevanja skladnosti materialov trajnih geotehničnih sider, tč. 2.3, razpredelnica 2

Kontrolni listi za spremljanje izvedbe: - Protikorozijske zaščite
- Vgrajenega sidra
- Sidranega objekta


Navodila:

Navodilo za izdelavo cementnobetonske ojačitve polimernih kanalizacijskih cevi

Navodilo za izdelavo tehnološkega elaborata za zemeljska dela

Navodilo za zamenjavo oziroma popravilo žične varovalne ograje na mestih, kjer prihaja do večjih fizičnih obremenitev
Smernice za projektiranje konstrukcij iz brizganega betona, ojačenega z jeklenimi vlakni


Dopolnila Splošnih in Posebnih tehničnih pogojev št. V: Veljavna so še sledeča dopolnila:

Spremembe in dopolnitve Posebnih tehničnih pogojev (PTP)

Zap. št. 38: Knjiga 1 - Splošni tehnični pogoji, Tehnični predpisi, Obvezni tehnični predpisi:
Dopolnitev tč. 2.2.4 Tehnične specifikacije za javne ceste (TSC)

Z navedenim dopolnilom so bile v tehnično regulativo za dela na cestah uvedene Tehnične specifikacije za ceste (TSC), ki so bile izdane v obdobju 2000 do 2004.
V dopolnilu navedeni seznam se spremeni in dopolni z veljavnimi tehničnimi specifikacijami za javne ceste (TSC), ki so objavljene na spletni strani Direkcije RS za ceste (DRSC).

Zap. št. 39: Knjiga 1 - Splošni tehnični pogoji, Preverjanje in vrednotenje kakovosti, Osnove za finančno vrednotenje:
Dopolnitev: tč. 3.6 Osnove za finančno vrednotenje
Dopolnitev: tč. 3.6.1 Obseg dela
Dopolnitev: tč. 3.6.2 Finančni odbitki
Zap. št. 40: Knjiga 3 - Zemeljska dela in temeljenje, Drenažne in filtrske plati, povozni plato:
Sprememba in dopolnitev: tč. 2.3.3.3 Geosintetiki za ločilne, drenažne in filtrske plasti

Zap. št. 41: Knjiga 4 - Voziščne konstrukcije, Nevezane nosilne plasti:
Sprememba in dopolnitev: tč. 3.1.1.3.1 Zrnavost zmesi kamnitih zrn
Sprememba in dopolnitev: tč. 3.1.1.4.4 Deponiranje zmesi kamnitih zrn
Sprememba in dopolnitev: tč. 3.1.1.3.2 Mehanske lastnosti
Sprememba in dopolnitev: tč. 3.1.1.6.1 Tekoče preiskave
Sprememba in dopolnitev: tč. 3.1.1.6.2 Kontrolne preiskave

Zap. št. 42: Knjiga 5 - Gradbena in obrtniška dela, Hidroizolacije:
Sprememba in dopolnitev: tč. 5.7.4.1 Priprava površine
Dopolnitev: tč. 5.7.6 Preverjanje kakovosti izvedbe

Navodila:

Navodilo za izdelavo tehnološko-ekonomskega (TEE) elaborata - dopolnilo Splošnih tehničnih pogojev, Knjiga 3 - Dopolnilo št. 1, Tč. 6 Potrjevanje TEE

Navodilo za kontrolo kakovosti in potrjevanje skladnosti jekel za armiranje in prednapenjanje

Navodilo za dobavo in vgrajevanje ležišč na premostitvenih objektih

Navodilo za dobavo in vgrajevanje dilatacij na premostitvenih objektih

Navodilo za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje cementnobetonskih vozišč na cestninskih postajah

Navodilo za projektiranje in izvedbo asfaltnih plasti na premostitvenih cementnobetonskih objektih

Navodilo za transport asfaltnih zmesi na gradbiščih


Smernice:

Smernice za načrtovanje in rabo geosintetikov za ločilne, filterske in drenažne plasti v cestogradnji


Priporočila:

Priporočila za projektiranje in izvedbo vijačnih prehodov na avtocestah


Dopolnila Splošnih in Posebnih tehničnih pogojev št. VI: Veljavna je sledeča vsebina:

Prevzemanje gradbenih proizvodov namenjenih vgraditvi v objekte javnih cest
? Dodatek I - Tehnična regulativa za potrjevanje skladnosti
? Dodatek II - Naloge inštitucije pri zunanji kontroli vgrajevanja
? Dodatek III - Tehnična zakonodaja in regulativa


V letu 2003 so bile izdane in uveljavljene smernice za:

Smernice za načrtovanje, graditev in ohranitev konstrukcij za zaščito pred hrupom cestnega prometa in

Smernice za vzdrževanje vegetacije v obcestnem prostoru na avtocestnem omrežju v republiki Sloveniji


II. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA CESTE

Na osnovi 10. člena Zakona o cestah (ZCes-1) izdaja Minister za promet za svoje področje tehnične specifikacije za javne ceste (TSC), s katerimi se nadgrajujejo PTP. Z dopolnilom PTP št. V so v tehnično regulativo za dela na cestah uvedene nove TSC, ki so bile izdane v obdobju 2000 do 2004.
V dopolnilu navedeni seznam se spremeni in dopolni z vsemi veljavnimi tehničnimi specifikacijami za javne ceste (TSC), ki so objavljene na spletni strani Direkcije RS za ceste (DRSC).

Uvedene so sledeče TSC:
- 02.210:2012 Varnostne ograje - Pogoji in način postavitve
- 02.203: 2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih
nesemaforiziranih križiščih
- 02.401:2012 Označbe na vozišču in mere
- 03.800:2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa
- 03.341:2012 Krožna križišča
- 04.100:2000 Prevzemanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS
- 06.100:2003 Kamnita posteljica in povozni plato
- 06.200:2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti
- 06.320:2001 Vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi vezivi
- 06.330:2003 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi
- 06.300/06.410:2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti
- 06.416:2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, Tankoplastne prevleke
- 06.417:2001 Vezane obrabne in zaporne plasti, Površinske prevleke
- 06.420:2003 Vezane obrabnonosilne plasti, Cementni beton
- 06.450:2005 Krovne plasti iz asfaltnih zmesi na dilatacijah
- 06.511:2001 Prometne obremenitve, Določitev in razvrstitev
- 06.512:2003 Projektiranje, Klimatski in hidrološki pogoji
- 06.520:2009 Projektiranje, Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij
- 06.530:2009 Projektiranje, Dimenzioniranje novih cementnobetonskih voziščnih
konstrukcij
- 06.541:2009 Projektiranje, Dimenzioniranje ojačitev obstoječih asfaltnih
voziščnih konstrukcij
- 06.610.2003 Lastnosti voznih površin, Ravnost

- 06.620:2002 Lastnosti voznih površin, Torna sposobnost
- 06.630:2002 Lastnosti voznih površin, Podajnost
- 06.640:2003 Lastnosti voznih površin, Hrupnost
- 06.711:2001 Meritev gostote in vlage, Postopek z izotopskim merilnikom
- 06.712:2003 Meritve gostote, Nadomestni postopki
- 06.713:2005 Meritve gostote, Postopki kontinuiranih površinskih dinamičnih
meritev
- 06.720:2003 Meritve in preiskave, Deformacijski moduli vgrajenih materialov
- 06.730:2001 Predhodna sestava asfaltnih zmesi
- 06.740:2003 Gradnja preskusnih polj
- 06.751: 2006 Meritve in preiskave, Preskus zgostljivosti bituminiziranih zmesi
- 06.752: 2006 Meritve odpornosti asfaltnih zmesi proti nastanku kolesnic,
Laboratorijski preskusi
- 06.753:2006 Meritve in preiskave, Preskus zlepljenosti asfaltnih plasti
- 06.800:3001 Ponovna uporaba materialov v cestogradnji, Recikliranje
- 08.311/1:2005 Redno vzdrževanje cest, Vzdrževanje prometnih površin, Asfaltna vozišča (1 del, 2 del)
- 08.312:2005 Redno vzdrževanje cest, vzdrževalna dela izven vozišč javnih cest
- 08.512:2005 Varstvo ceste, Izvajanje prekopov na voznih površinah


Poleg objavljenih tehničnih specifikacij za javne ceste, se PTP nadgrajuje s Tehničnimi specifikacijami za javne ceste TSC 07 - Objekti na cestah.

Za objekte na cestah so uvedene sledeče TSC:

TSC 07.100 PREMOSTITVENI OBJEKTI
- TSC 07.101 Smernice za projektiranje premostitvenih cestnih objektov; (12/2006)
- TSC 07.102 Robni venci, robniki in hodniki za objekte na cestah; (12/2006)
- TSC 07.103 Ograje na cestnih objektih; (12/2006)
- TSC 07.104 Hidroizolacija cestnih objektov; (7/2001)
- TSC 07.105 Odvodnjavanje in kanaliziranje cestnih premostitvenih objektov; (7/2001)
- TSC 07.106 Ležišča premostitvenih objektov; (7/2001)
- TSC 07.107 Dilatacije premostitvenih objektov; (7/2001)
- TSC 07.108 Krilni zidovi; (7/2001)
- TSC 07.109 Nasipi ob premostitvenih objektih in prehodne plošče ; (7/2001)
- TSC 07.110 Ureditev prostora ob stiku cestnega telesa in premostitvenih objektov;
(7/2001)
- TSC 07.111 Opaži, obdelave in obloge betonskih površin; (7/2001)
- TSC 07.112 Oprema in projekt za vzdrževanje premostitvenih objektov; (7/2001)
- TSC 07.113 Napeljave; (7/2001)
- TSC 07.114 Premostitveni objekti v območju železniških prog; (7/2001)
- TSC 07.115 Smernice za projektiranje prepustov; (7/2001)
- TSC 07.116 Rege; (7/2001)
- TSC 07.117 prenapenjanje brez sovprežnosti; (7/2001)
- TSC 07.118 Konstrukcije iz vodonepropustnega betona; (7/2001)
- TSC 07.119 Temeljenje na uvrtanih kolih; (12/2003)
- TSC 07.120 Temeljenje na vodnjakih; (12/2003)

TSC 07.200 PODPORNE KONSTRUKCIJE
- TSC 07.201 Splošne tehnične specifikacije za podporne konstrukcije; (11/2003)
- TSC 07.202 Geotehnična sidra; (7/2001)
- TSC 07.203 Težnostni zidovi; (4/2004)
- TSC 07.204 Sidrani zidovi; (12/2003)
- TSC 07.205 Pilotne stene; (12/2003)

Razvoj materialov in tehnoloških postopkov pa narekuje nenehno spremljanje in dopolnjevanje v TSC 07 predvidenih postopkov, kar je pretežno zajeto okrožnicah k TSC 07, izdanih v letih 2007 odo 2009.
- Splošna okrožnica o TSC, TSC 07 - objekti na cestah
- Splošna okrožnica 6/2007 o TSC, TSC 07 - objekti na cestah
- Splošna okrožnica 7/2007 o TSC, TSC 07 - objekti na cestah
- Splošna okrožnica 8/2008 o TSC, TSC 07 - objekti na cestah
- Splošna okrožnica 9/2009 o TSC, TSC 07 - objekti na cestah
III. TEHNIČNI POGOJI ZA IZVEDBO OZNAČ NA VOZIŠČU


1. Popis del

Popis del za obnovo talnih označb s trajnejšimi materiali je sestavni del razpisne dokumentacije. Podane so dimenzije označb in količine. Cena za enoto mora zajemati materiale in kvaliteto izvedbe, ki so podani v tehničnih pogojih.

2. Tehnični pogoji

S tehničnimi pogoji za izvedbo debeloslojnih talnih označb je določena vrsta in kvaliteta materialov za izvedbo označb iz plastike ter pogoji in kvaliteta izvajanja del.

o Vrsta označb
Izvajalec del mora na predlaganih odsekih avtoceste izvesti nanos označb iz debeloslojne plastike skladno z določili Pravilnika o signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah in razpisno dokumentacijo.

o Način izvajanja del
Izvajalec del mora nanos materiala izvesti strojno. Strojno mora biti nanesen tudi dodatni posip steklenih kroglic. Morebitne ostanke materiala mora izvajalec del deponirati na zato ustrezno urejeni deponiji.
Določilo prejšnjega odstavka se ne upošteva pri izvedbi dela prečnih označb - (simboli, znaki na vozišču, del polj za usmerjanje prometa).
Na odseku kjer mora izvajalec zaradi prekrivanja talnih označb nanesti materiale na obstoječe označbe, v skupni dolžini 100 metrov, se garancija za kvaliteto in trajnost materialov za ta nanos ne bo upoštevala.

3. Karakteristike označb ob izvedbi:
Karakteristike novo izvedenih označb na vozišču, ki se ugotavljajo po preteku najmanj 48 ur po nanosu materiala (po možnosti pred sprostitvijo prometa) morajo dosegati najmanj tiste iz Tabele 1.

Tabela 1. Inicialne - začetne vrednosti karakteristik tankoslojnih, srednjeslojnih in debeloslojnih označb na vozišču pri novogradnji in obnovi cest.
Lastnosti označb na vozišču Razredi za posamezno vrsto označb na vozišču
Prečne označbe Vzdolžne označbe
Gladka Tip I. Gladka ali strukt. Tip II. Gladka Tip I. Gladka Tip II. Strukturna Tip II.
Svetlostni faktor (?) B3 >= 0,40 B3 >= 0,40 B3 >= 0,40 B3 >= 0,40 B3 >= 0,40
Drsnost (SRT) S2 >= 50 S2
S0* >= 50
/ S1
S2** >= 45
>= 50 S1
S2** >= 45
>= 50 S0
/

Nočna vidnost v suhem (RL) R4 >= 200 R4 >= 200 R4 >= 200 R4 >= 200 R4 >= 200
Dnevna vidnost v suhem (Qd) Q3 >= 130 Q3 >= 130 Q3 >= 130 Q3 >= 130 Q3 >= 130
Nočna vidnost v mokrem (RW) RW0 / RW2 >= 35 RW0 / RW2 >= 35 RW3 >= 50
Lastnosti barvnih koordinat
Št. točk kotov 1 2 3 4
Bele označbe x 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Rumene označbe - trajne x 0,443 0,545 0,465 0,389
y 0,399 0,455 0,535 0,431
Rumene označbe - začasne x 0,494 0,545 0,465 0,427
y 0,427 0,455 0,535 0,483
* - velja za strukturne označbe
** - vzdolžne označbe širine več kot 20 cm

Označbe na vozišču Tip I. so označbe izdelane iz materialov z gladko površino in vsebujejo že vmešane steklene kroglice granulacije do 0,8 mm, in / ali so posute s steklenimi kroglicami take granulacije. Ta tip označb ne zagotavlja nočne vidnosti na mokrem vozišču (ob dežju).

Označbe na vozišču Tip II. so označbe izdelane iz materialov z gladko ali strukturirano površino. V prvem primeru so v material vmešane in /ali nanj dodatno posute steklene kroglice granulacije 0,8 mm do 1,3 mm, v primeru strukturnih označb pa način nanosa materiala na vozišče omogoča odvodnjavanje v delu, kjer je nanos materiala manjši. V obeh primerih je zagotovljena nočna vidnost označb ob dežju.

4. Karakteristike označb na vozišču po sprostitvi prometa in v garancijski dobi:
Karakteristike označb na vozišču izmerjene v obdobju od enega do petih mesecev po sprostitvi prometa in ves čas garancijske dobe, morajo dosegati najmanj tiste iz Tabele 2.

Tabela 2. Vrednosti karakteristik tankoslojnih srednjeslojnih in debeloslojnih talnih označb na vozišču po sprostitvi prometa in v garancijski dobi
Lastnosti označb na vozišču Razredi za posamezno vrsto označb na vozišču
Prečne označbe Vzdolžne označbe
Gladka Tip I. Gladka ali strukt. Tip II. Gladka Tip I. Gladka Tip II. Strukturna Tip II.
Svetlostni faktor (?) B3 >= 0,40 B3 >= 0,40 B3 >= 0,40 B3 >= 0,40 B3 >= 0,40
Drsnost (SRT) S2 >= 50 S2
S0* >= 50
/ S1
S2** >= 45
>= 50 S1
S2** >= 45
>= 50 S0
/

Nočna vidnost v suhem (RL) R3 >= 150 R3 >= 150 R3 >= 150 R3 >= 150 R3 >= 150
Dnevna vidnost v suhem (Qd) Q3 >= 130 Q3 >= 130 Q3 >= 130 Q3 >= 130 Q3 >= 130
Nočna vidnost v mokrem (RW) RW0 / RW2 >= 35 RW0 / RW2 >= 35 RW3 >= 50
Lastnosti barvnih koordinat
Št. točk kotov 1 2 3 4
Bele označbe x 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Rumene označbe - trajne x 0,443 0,545 0,465 0,389
y 0,399 0,455 0,535 0,431
Rumene označbe - začasne x 0,494 0,545 0,465 0,427
y 0,427 0,455 0,535 0,483
* - velja za strukturne označbe
** - vzdolžne označbe širine več kot 20 cm


Garancijska doba izvedenih označb na vozišču se določa v odvisnosti od vrste označb in je podana v Tabeli 3.

Tabela 3. Garancijske dobe označb na vozišču v odvisnosti od lokacije in vrste označb
Vrsta označb na vozišču AC, HC in priključki Obremenjene lokacije*
Začasne označbe ne glede na vrsto materiala 6 mesecev 3 mesece
Tankoslojne označbe 1 leto 6 mesecev
Srednjeslojne označbe 2 leti 1 leto
Debeloslojne označbe 3 leta 2 leti
OPOMBA:
* Velja za prečne označbe na območjih cestninskih postaj ter vse označbe v ožjem območju nivojskih križišč v katerih so zaradi tehničnih elementov označbe podvržene povečani obrabi. Pri krožnih križišči se to določilo uporablja v primerih, ko je premer krožnega križišča manjši ali enak 80 m.

5. Materiali za izvedbo označb na vozišču

Pred pričetkom del, mora izvajalec del investitorju predložiti tehnološki elaborat iz katerega bo razvidno:
o Vrsta uporabljenih materialov z vsemi Podatki o proizvoduki mu jih posreduje proizvajalec materialov. Priloženo mora biti tudi navodilo za izvedbo del.
o Podatke o opremi, ki jo bo uporabil za nanos materialov in opis načina izvedbe del.
o Referenčno listo z navedbo dosedanje uporabe predlaganih materialov, ne starejših od 3 let.
o Poročila referenčnih laboratorijev o preskusu materialov in karakteristik izvedenih označb. V kolikor bo predložena dokumentacija laboratorija izven območja Republike Slovenije, mora izvajalec poleg originalnega poročila predložiti tudi prevod v Slovenščino. V primeru, ko so meritve (s pripadajočim poročilom) o karakteristikah izvedenih označb (vsaj enega predmeta iz referenčne liste) stare manj kot leto dni, morajo karakteristike izpolnjevati zahteve iz preglednice (Tabela 1) v točki 3., v primeru, da so meritve (s pripadajočim poročilom) o karakteristikah izvedenih označb (vsaj enega predmeta iz referenčne liste) stare od 1 - 3 leta od izvedbe, morajo izpolnjevati zahteve iz preglednice (Tabela 2) v točki 4.
o Program povprečne pogostosti notranjih kontrole kakovosti, s katerim bo kontroliral uporabljene materiale in izvedbo del.

Na cestah v upravljanju DARS d.d. za izvedbo označb na vozišču se lahko uporabljajo le materiali, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
o izvedba označb s hladno strukturirano plastiko ali
o so bili materiali že uporabljeni na posameznih cestnih odsekih v upravljanju DARS d.d. za katero izvajalec predloži referenčno listo z navedbo dosedanje uporabe predlaganih materialov, ne starejših od 3 let in morajo izpolnjevati naslednje pogoje.:
? talne označbe izvedene na odsekih na katerih se izvaja zimska služba, ki vključuje soljenje in pluženje in
? kontrolni preskusi (meritve) karakteristik izvedenih označb na vozišču dosegajo vrednosti iz Tabele 1, če so bile označbe izvedene v času manj kot 12 mesecev pred izvajanjem meritev vendar vsaj eno zimsko obdobje, ali vrednosti iz Tabele 2, če so bile označbe izvedene več kot 12 mesecev pred izvajanjem meritev. Z meritvami mora biti dokazana ustreznost karakteristik označb na vozišču na celotnem odseku, ki je bil predmet pogodbe.
o garancijska doba 3 leta,
o odpornost na naftne derivate, sol, nizke in visoke temperature - v življenjski dobi materiala navedene snovi ne smejo poškodovati materiala, ki mora zagotavljati, da pri nizkih temperaturah ne prihaja do pokanja in odstopanja materiala, pri visokih temperaturah pa ne sme prihajati do deformacij,


6. Ukrepi ob ugotovljenih neustreznih karakteristikah označb na vozišču:
V primeru, da se v okviru kontrole kvalitete izvedenih označb na vozišču (lastna - izvajalčeva kontrola ali naročnikova kontrola) ugotovi, da karakteristike izvedenih označb pred iztekom garancijske dobe niso skladne z določili iz Tabele 2 mora v primeru, ko:
o so karakteristike označb na vozišču pod minimalno še dopustno vrednostjo v Tabeli 2 ali,
o karakteristike označb na vozišču izpolnjujejo kriterije iz Tabele 2 je pa prišlo do luščenja označb v obsegu, ki lokalno presega 5% v m1 ali m2 označb,
izvajalec izvesti sanacijo tistega dela označb na vozišču, na katerem so bile ugotovljene neustrezne karakteristike ali je prišlo do luščenja označb.

Izvajalec del mora pripraviti program sanacije, v okviru katerega mora, v odvisnosti od obsega ugotovljenih nepravilnosti:
o odstraniti vse neustrezne obstoječe označbe v celoti in jih nadomesti z novimi, v skladu z določili projektne dokumentacije in javnega naročila na podlagi katerega so bile označbe izvedene prvič ali
o izvesti sanacijo označb, s katero bodo zagotovljene ustrezne karakteristike označb do konca garancijske dobe vendar ne manj kot dve leti od izvedbe sanacijskih del.

Način in obseg sanacijskih del mora biti določen v Tehnološko ekonomskem elaboratu, ki ga predloži izvajalec del, potrdi pa naročnik, to je DARS d.d. ali z njegove strani pooblaščen inženir.


IV. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA VERTIKALNO PROMETNO SIGNALIZACIJO

Splošno
S temi tehničnimi pogoji so določene lastnosti vertikalne prometne signalizacije glede kvalitete in načina izvedbe, ki jih mora izpolnjevati vertikalna prometna signalizacija (prometni znaki, pritrdilni elementi ter nosilni drogovi in ogrodja ter konstrukcije za prometne znake) na AC in HC na območju Republike Slovenije.
Tehnične zahteve
Vertikalna prometna signalizacija mora izpolnjevati vse zahteve predpisane s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. list RS št. 46, z dne 31.05.2000) in Pravilniki o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. list št. 110 z dne 26.10.2006, Ur. list št. 49 z dne 22.05.2008 in Ur. list št. 64 z dne 27.06.2008), določene zahteve za izdelavo in preiskavo prometnih znakov na cestah, ki jih določa SIST EN 12899-1:2008 ter zahteve, ki jih določajo ti tehnični pogoji.
Poleg zahtev, ki jih določajo predpisi iz prejšnjega odstavka je treba pri izdelavi prometnih znakov upoštevati tudi naslednje zahteve, ki se nanašajo na:

1. Material

Za izdelavo vertikalne prometne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali:

aluminij za:
o podlago znaka na katero se lepi svetlobnoodsevna folija,
o portale in polportale,
o nosilne cevi in ogrodja,
o objemke.

jeklo, antikorozivno zaščiteno z vročim cinkanjem za:
o nosilne cevi in ogrodja,
o objemke,
o portale in pol portale,
o spojne in vezne materiale.

svetlobnoodsevna folija za:
o svetlobnoodsevna folija tip II za vse znake,
o svetlobnoodsevna folija tip III za tablo za obveščanje o vožnji v napačno smer rokain v primeru, ko ni mogoče zagotoviti zunanje osvetlitve znaka nad voziščem,
o svetlobnoodsevna folija tip I za znake, ki so nad voziščem in osvetljeni od zunaj.

Svetlobnoodsevne folije, ki se uporabljajo za izdelavo lica znaka morajo izpolnjevati vse zahteve določene v točki 4 standarda SIST EN 12899-1:2008 pri čemer je potrebno upoštevati, da morajo posamezni tipi folij izpolnjevati naslednje zahteve:
Svetlobnoodsevne folije s steklenimi kroglicami:
- kromatske vrednosti in faktor svetlosti za folije tip I in II - klasa CR2 po Tabeli 2,
- koeficient retrorefleksije RA za folije tip I - najmanj klasa RA1 po Tabeli 3,
- koeficient retrorefleksije RA za folije tip II - najmanj klasa RA2 po Tabeli 4, pri čemer je potrebno upoštevati, da uporaba temno zelene barve (dark green) ni dovoljena.


Mikroprizmatične svetlobnoodsevne folije:
- kromatske vrednosti in faktor svetlosti za folije tip I in II - klasa CR2 po Tabeli 2 (ETA št. 01.06/04 Tabela 4),
- koeficient retrorefleksije RA za folije tip I - najmanj klasa RA1 po Tabeli 3, (ETA št. 01.06/04 Tabela 15 iz dodatka 1),
- koeficient retrorefleksije RA za folije tip II - najmanj klasa RA2 po Tabeli 4, (ETA št. 01.06/04 Tabela 7), pri čemer je potrebno upoštevati, da uporaba temno zelene barve (dark green) ni dovoljena.


- kromatske vrednosti in faktor svetlosti za folije tip III (za novi material) pri dnevni svetlobi po Tabeli 4 ETA št. 01.06/04:

Barva Koordinate Faktor luminantnosti ?
Klasa B1 Klasa B2
1 2 3 4
bela x
y 0.305
0.315 0.335
0.345 0.325
0.355 0.295
0.325 ? 0.27 ? 0.40
rumena x
y 0.494
0.505 0.470
0.480 0.513
0.437 0.545
0.454 ? 0.16 ? 0.24
rdeča
x
y 0.735
0.265 0.700
0.250 0.610
0.340 0.660
0.340 ? 0.03 ? 0.03
oranžna
x
y 0.631
0.369 0.560
0.360 0.506
0.404 0.570
0.429 ? 0.14 ? 0.14
zelena
x
y 0.110
0.415 0.170
0.415 0.170
0.500 0.110
0.500 ? 0.03 ? 0.03
rjava
x
y 0.455
0.397 0.523
0.429 0.479
0.373 0.558
0.349 0.04 - 0.06 0.03 - 0.09
modra
x
y 0.130
0.090 0.160
0.090 0.160
0.140 0.130
0.140 ? 0.01 ? 0.01
Fluorescentno rumena x
y 0.521
0.424 0.557
0.442 0.479
0.520 0.454
0.491 ? 0.38 ? 0.38
Fluorescentno oranžna x
y 0.595
0.351 0.645
0.355 0.570
0.429 0.531
0.414 ? 0.25 ? 0.20
Fluorescentno rumeno/zelena x
y 0.387
0.610 0.460
0.540 0.438
0.508 0.376
0.568 ? 0.60 ? 0.70

- najmanjši koeficient retrorefleksije (cd.lx-1.m-2) za folije tip III (za novi material) po Tabeli 12 ETA št. 01.06/04:

kot opazovanja ? [°] vstopni kot ?1 [°] bela rumena rdeča modra zelena
0.2 5 430 350 110 25 45
0.33 5 300 250 75 17 35
1.0 5 80 64 20 5 10

0.2 15 350 270 90 20 35
0.33 15 250 200 65 15 25
1.0 15 60 45 16 3.5 7

0.2 30 235 190 60 11 24
0.33 30 150 130 35 7 18
1.0 30 50 40 13 2.5 5

0.2 40 55 40 12 3 7
0.33 40 30 25 7 2 4
1.0 40 15 13 5 1 2

- najmanjši koeficient retrorefleksije (cd.lx-1.m-2) za fluorescentno rumeno/zeleno folijo tip III (za novi material) po Tabeli 13 ETA št. 01.06/04:
kot opazovanja ? [°] vstopni kot ?1 [°]
fluorescentno rumeno/zelena
0.2 5 375
0.33 5 270
1.0 5 70

0.2 30 200
0.33 30 140
1.0 30 43

0.2 40 36
0.33 40 24
1.0 40 9

- najmanjši koeficient retrorefleksije (cd.lx-1.m-2) za fluorescentno oranžno folijo tip III (za novi material) po Tabeli 14 ETA št. 01.06/04:

kot opazovanja ? [°] vstopni kot ?1 [°]
fluorescentno oranžna
0.2 5 200
0.33 5 150
1.0 5 7.5

0.2 15 175
0.33 15 130
1.0 15 5

0.2 30 120
0.33 30 90
1.0 30 2.5

0.2 40 80
0.33 40 60
1.0 40 2.5


Proizvajalec prometne signalizacije mora jamčiti, da bodo svetlobnoodsevne folije zagotavljale tudi naslednje lastnosti:
- da bo svetlobnoodsevna folija tip I zadržala minimalno 50% zahtevane vrednosti retrorefleksije za nov material sedem let po postavitvi prometnega znaka,
- da bo svetlobnoodsevna folija tip II zadržala minimalno 80% zahtevane vrednosti retrorefleksije za nov material deset let po postavitvi prometnega znaka,
- da bo svetlobnoodsevna folija tip III zadržala minimalno 80% zahtevane vrednosti retrorefleksije za nov material deset let po postavitvi prometnega znaka,
- da bo svetlobnoodsevna folija tip III fluorescentno rumene, fluorescentno oranžne in fluorescentno rumeno/zelene barve zadržala florescenco najmanj pet let po postavitvi prometnega znaka.
2. Tehnične zahteve

o Vsi prometni znaki morajo biti izdelani z ojačanim robom. Lice znaka mora biti izdelano v klasi P3 iz tabele 13. Rob vseh znakov, razen znakov, ki so izdelani iz Al pločevine pritrjene na AL kotnike, mora biti izdelan v klasi E2 iz tabele 14 (točka 7 standarda SIST EN 12899-1:2008).
o Nanos barve na svetlobnoodsevno folijo mora biti izveden s sitotiskom, razen kadar velikost prometnega znaka ne omogoča sitotiska, kjer je namesto nanašanja barv s sitotiskom dovoljeno uporabiti sistem aplikacije folije na folijo. Nanos barve na svetlobnoodsevno folijo sme biti izveden tudi z drugimi tehnologijami, ki zagotavljajo najmanj enake ali boljše lastnosti, kot če bi bil nanos barve izveden s sitotiskom.
o Sistem aplikacije folije na folijo je dovoljen tudi za vse črne simbole na prometnih znakih. Nanos barve s sitotiskom se ne izvaja za barvanje ozadja znaka. Nanos barve s sitotiskom mora biti izveden na način in v takšni količini, da bo zagotovljena enako dolga življenjska doba, kot jo ima folija, na katero se barva nanaša. Nanašanje svetlobnoodsevne folije na podlago prometnega znaka mora biti izvedeno v skladu z navodili proizvajalca folije, najmanj pa s pomočjo valjev (za samolepilne folije) oziroma s pomočjo posebnih aparatur za lepljenje (termo-vakumske folije), ko proizvajalec folije posebej ne predpisuje načina lepljenja za kvaliteten oprijem folije. Ko je znak izveden na način aplikacije folija na folijo, smejo biti na enem znaku uporabljene le folije istega proizvajalca, razen ko se lepi folija črne barve.
o Vsi prometni znaki do velikosti 120 x 250 cm morajo biti izdelani iz enega kosa. Prometni znaki, katerih velikost je večja od 120 x 250 cm morajo biti izdelani v obliki sestavljivih segmentov, katerih minimalna višina sme znašati 25 cm, maksimalna višina posameznega segmenta pa sme znašati največ 120 cm.
o Svetlobnoodsevna folija na vseh znakih mora biti iz enega kosa, razen v primeru ko tega ni možno zagotoviti zaradi dimenzijske omejitve folije (širina role folije). V primeru, ko ni mogoče zagotoviti folije v enem kosu je potrebno stik dveh folij izvesti v skladu z navodilom proizvajalca folije.

3. Nosilnost vertikalne prometne signalizacije na obremenitev z vetrom

Vertikalna prometna signalizacija mora biti načrtovana in izdelana tako, da je zagotovljena nosilnost in stabilnost v skladu s točko 5 standarda SIST EN 12899-1:2008 pri čemer je potrebno upoštevati, da morajo prometni znaki in njihove nosilne konstrukcije in/ali ogrodja izpolnjevati naslednje zahteve:

o pri določitvi nosilne konstrukcije in/ali ogrodja prometnih znakov, katerih površina je večja od 12 m2 in pri določitvi nosilne konstrukcije in/ali ogrodja prometnih znakov, kateri so postavljeni nad voziščem, je potrebno upoštevati vrednosti varnostnega faktorja za obtežbo klasa PAF 2 iz tabele 6 in vrednosti za obremenitev z vetrom klasa WL8 iz tabele 8,
o pri določitvi nosilne konstrukcije in/ali ogrodja prometnih znakov ter prometnih znakov izdelanih iz Al pločevine na Al kotnikih, ki bodo postavljeni na območju AC baz Postojna, Kozina, Vipava, je potrebno za vse nosilne konstrukcije in znake, ne glede na velikost znaka ali lege znaka upoštevati vrednosti varnostnega faktorja za obtežbo klasa PAF 2 iz tabele 6 in vrednosti za obremenitev z vetrom klasa WL8 iz tabele 8,
o pri določitvi nosilne konstrukcije in/ali ogrodja prometnih znakov, ki niso navedeni v prejšnjih alinejah, je potrebno upoštevati vrednosti varnostnega faktorja za obtežbo klasa PAF 1 iz tabele 6 in vrednosti za obremenitev z vetrom klasa WL5 iz tabele 8,
o Pri določitvi elementov prometnega znaka oziroma podloge prometnega znaka, ki ni zajet v drugi alineji, je potrebno upoštevati vrednosti varnostnega faktorja klasa PAF 1 iz tabele 6, vrednosti za obremenitev z vetrom klasa WL5 iz tabele 8, vrednosti za dinamični pritisk snega DSL1 iz tabele9, vrednosti za največjo začasno deformacijo TDB4 iz tabele 11. Največja stalna deformacija ne sme presegati 20% vrednosti največje začasne deformacije.

Drogovi in sredstva za pritrditev znakov
4. Drogovi
Drogovi za prometne znake morajo biti v iz vroče pocinkanih jeklenih cevi, katerih zunanji premer lahko znaša:
64 mm, 88,9 mm ali 102 mm.
Najmanjša debelina stene droga sme znašati:
- pri drogu premera 64 mm 2 mm,
- pri drogu premera 88,9 mm 2,5 mm in
- pri drogu premera 102 mm 2,5 mm.
V primeru minimalnih odstopanj premerov droga od določenih, je dobavitelj znakov dolžan objemke za pritrditev znakov na drog prirediti tako, da je mogoče objemke uporabiti tudi na drogovih določenih v prvem odstavku te točke.
Drogovi za znake morajo v stiku z betonskim temeljem zagotavljati preprečitev zasuka droga po vzdolžni osi. Preprečitev zasuka je lahko izvedena s pomočjo sidra ali s pomočjo spremembe oblike droga v območju temelja.
Drogovi za znake morajo biti na vrhu zaprti, da je preprečeno nabiranje atmosferske vode znotraj drogov.
5. Sredstva za pritrditev znakov
Objemke za pritrditev znakov morajo biti ustrezno oblikovane ter:
- privijačene, privarjene ali prilepljene na podlogo ali ojačitveni okvir znaka,
- privijačene na nosilno konstrukcijo znaka.

Pritrditev objemke ne sme biti vidna na sprednji strani znaka.
Način pritrditve znaka mora zagotavljati ustrezen položaj v vseh pogojih uporabe.
Prometni znaki morajo imeti na hrbtni strani označeno točno določeno mesto (zareza, utor, ..), ki omogoča pravilno namestitev znaka.

Pisava na prometnih znakih

Pisava na prometnih znakih mora biti izvedena po JUS U.S4.201 in JUS U.S4.202.
Višina pisave na znakih za vodenje prometa mora znašati najmanj toliko, kot je prikazano v tabeli:

Tabela: Višina pisave za prometne znake, ki se dimenzionirajo na podlagi izbrane višine pisave


Prometni znak lega znaka glede na vozišče
AC
in
HC
CRMV
ki ni
AC ali HC
Glavna cesta in kraki priključkov AC, HC in CRMV
Regionalna cesta
Občinska cesta
OB

-


-

21
17,51
213
24,52
17,5
17,51
212
213
17,5
141OB
35
28
24,51
21
17,5
14

NAD
-
-
21
21
21
OB
-
-
21
17,5
17,5

NAD
-
-
28
24,51
28
24,51
28
24,51
OB

-

-

17,5
141

14

14

OB


35


28


284


284


-

OB


35


28


284


284


-NAD


42


35
281


284
24,51, 4


284
24,51, 4


-
NAD
42
35
281
28 (24,5)
28 (24,5)
28 (24,5)
OB
35
35
281
-
-
-
OB

28

24,5

21

17,5

17,5

OB


35


28


24,5


21


21
OB

35

28

24,5

21

21
NAD

42

-

-

-

-
1 - ceste v naselju
2 - ceste zunaj naselja z voziščem širšim od 7,0 m
3 - ceste v naselju z voziščem širšim od 7,0 m
4 - cesta zgrajena z izven nivojskimi križišči z zaviralnimi in pospeševalnimi pasovi

Oblika in velikost prometnih znakov
Oblika in velikost prometnih znakov sta določena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah in naslednjimi standardi JUS:

JUS Z.S2.314, JUS Z.S2.315, JUS Z.S2.316,
JUS Z.S2.317, JUS Z.S2.318, JUS Z.S2.319, JUS Z.S2.321,
JUS Z.S2.322 in JUS Z.S2.237.

Pri določanju velikosti znakov za vodenje prometa, ki se dimenzionirajo na podlagi višine pisave je potrebno namesto vrednosti za velikost pisave navedene v JUS Z.S2.314, JUS Z.S2.315, JUS Z.S2.316, JUS Z.S2.317 in JUS Z.S2.318 uporabiti vrednosti za višino pisave navedene v teh tehničnih pogojih.

Prav tako je potrebno pri določanju velikosti znakov, ki se projektirajo po JUS-ih upoštevati spremembe za razporejanje elementov na znakih v skladu s prilogo 1 teh tehničnih pogojev.

Antikorozijska zaščita
Antikorozijska zaščita spojnih in pritrditvenih elementov, drogov, nosilnih ogrodij in konstrukcij ter portalov in polportalov mora biti izvedena s postopkom vročega cinkanja v skladu z zahtevami SCS Posebni tehnični pogoji za gradbena in obrtniška dela - knjiga 6.
Dodatne zahteve
o Za vse vrste svetlobnoodsevne folije, ki jo bo ponudnik uporabljal na prometni signalizaciji morajo biti pridobljeni atesti s strani akreditiranega evropskega inštituta. Kot atest se šteje tudi atest, ki ga je pridobil proizvajalec svetlobnoodsevne folije pri neodvisnem akreditiranem evropskem inštitutu.
o Ponudnik mora jamčiti za znak kot celoto (oprijem folije na podlago znaka, stiki oziroma spoji podloge znaka z ojačitvenimi profili), da bo življenjska doba znaka znašala najmanj deset let pri normalni uporabi znaka. Za normalno uporabo znaka šteje razpisana obremenitev z vetrom, snegom ter drugi vremenski pogoji, ki vplivajo na svetlobnoodsevne materiale ter antikorozijsko zaščito.
o Ponudnik mora pridobiti dokazila o ustreznosti antikorozijske zaščite.

Garancijski roki
Ponudnik mora za kvaliteto ponujene vertikalne signalizacije zagotavljati garancijski rok za dobo:

o 10 let za vertikalno signalizacijo za vgrajeno svetlobnoodbojno folijo,
o 5 let za vertikalno signalizacijo za znake oziroma table kot celoto,PRILOGA 1 ( dopolnila JUS-ov )

Pri izvajanju določil Jugoslovanskih standardov (poglavje XI-Cestna signalizacija in oprema) in teh dopolnil JUS-ov za cestno signalizacijo in opremo je potrebno uporabiti le tista določila JUS-ov, ki niso v nasprotju z veljavnim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. list RS št. 46, z dne 31.05.2000) in Pravilniki o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. list št. 110 z dne 26.10.2006, Ur. list št. 49 z dne 22.05.2008 in Ur. list št. 64 z dne 27.06.2008).

1.0 JUS Z.S2.314
=================

1.1 Vstavljeno osnovo za velike črke ČŠŽ je potrebno ustrezno povečati (glej sliko 5).

1.2 Slika 14. Za vstavljeno osnovo je potrebno uporabiti za: Zgornji presledek 2/7 H, če ni črk Č, Š, Ž, sicer 3/7 H, spodnji presledek 3/7 H, levi in desni presledek pa 2/7 H. Presledek med vstavljeno osnovo in naslednjim napisom naj bo 3/7 H, tako, da znaša skupni razmik med dvema vrsticama besedila 6/7 H. Če v naslednji vrsti ni črk Č, Š, Ž, je razmik lahko 2/7 H.

Namesto izračuna d = 1,5 % naj bo širina roba enaka debelini velike črke oziroma 1,1/6 H za posamezno višino pisave. Namesto izračuna k = 1,0 % se uporabi 1/7 H uporabljene pisave.
r je notranji polmer zaokrožitve okvirja.

1.3 Tabelo 3 dopolniti s tipom puščice II in jo povečati za pisave H = 245, 280 in 350 mm.

2.0. JUS Z.S2.315
=================

2.1 Splošno
V naslovu in naprej se ne upošteva termin "in cestah z izven nivojskimi križišči".

2.2 Točka 5.2
Namesto izraza "tip II" in "tip II - " je potrebno uporabljati izraz "tip III" in "tip III - ".

2.3 Točka 5.3
Namesto - 3/7H " zgornji presledek " je potrebno uporabljati izraz " spodnji presledek ".

2.4 Točka 5.3
Namesto "p - (k + 3/7 H)" je potrebno uporabljati izraz "p - (k + 3/7 H*)"

2.5 Točka 5.2.4
V tabeli 3 za tip I pokončna za H = 42 cm mora x znašati 57,6 in ne 67,6 (9,6 x 6 = 57,6)
V zadnji vrstici namesto izraza "tip IV" je potrebno uporabljati izraz "tip VI"

2.6 Točka 5.2.5
Namesto besede "kažipotu" je potrebno uporabljati izraz "predkažipot".

2.7 Slika 7
V zvezi s točko 6.1 - zadnja alineja je potrebno upoštevati na sl. 7 "H", ki označuje višino številk razdalje od mesta izvoza na H* kot je določeno v točki 6.1 ter u2 ki označuje presledek med napisom in robom table na u1 (u1 - 5/7 h*).

2.8 Točka 5.2.5
Namesto besede "kažipot" je potrebno uporabljati izraz "predkažipot".

2.9 Točka 6.2
V zadnji alineji je potrebno namesto višine črk (H) 35 cm uporabiti višino črk (H*) 28 cm in na sliki 8 namesto u uporabiti u1 ter na sliki 9 namesto u* uporabiti u1.

2.10 Točka 6.3.1
druga alineja - upoštevati, da se poleg "tip I" lahko uporablja tudi "tip III".

2.11 Točka 7.1.1
Slika 12 namesto "i" med napisom in puščico je potrebno uporabiti "02", namesto "i" med puščico in robom pa je potrebno uporabljati "u2".

2.12 Točka 7.1.3
Slika 13 upoštevati je iste spremembe kot pri sliki 12. Pri vstavljeni osnovi je potrebno namesto "01" uporabljati "0", namesto "u1" pa "01".

2.13 Točka 9.3 odpade

3.0. JUS Z.S2.316
=================

Točke 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 odpadejo. Namesto njih se uporabljajo naslednja določila:

- Za pisanje imen se uporabljajo male črke, glede pisave pa veljajo standardi za pisavo: JUS U.S4.201, JUS U.S4.202,

- Če je ime enega od določenih krajev znatno daljše od ostalih, se zanj lahko uporabi ozka pisava. V tem primeru se pišejo vsa imena krajev z ozko pisavo.

- Točka 5. Upoštevati je potrebno, da je na znaku lahko največ 7 napisov.

4.0. JUS Z.S2.317
=================

Slika 2: Upoštevati je potrebno, da je dopustno uporabljati tudi puščice pod kotom nad in pod horizontalo.

4.1 Točka 6, slika 3:
Zaradi racionalnosti se razdalja med zgornjim napisom nad prečno puščico in vrhom puščice za smer naravnost zmanjša od 3 H na min. 2 H kadar je samo en napis. Krak puščice, ki označuje smer, po kateri se pride v križišče se skrajša iz 2 H na min. 1 H.
V točki 6.2 je določeno poravnavanje napisov na levi strani. V posameznih primerih, ko sta napisa bistveno različne dolžine, je dovoljeno poravnavanje napisov ob puščici naravnost tudi po osi. Izjema so napisi pri puščici naravnost poravnani po levi oziroma desni strani, ko zaradi dolžine napisa ni mogoče puščice narediti v sredini napisa.

Za napise, ki so od kratkih puščic, usmerjenih pod kotom nazaj proti izhodišču je dopuščena možnost, da se napisi pišejo tudi "spodaj" pod puščicami.

5.0 JUS Z.S2.318
==============

5.1 Slika 7:
Zaradi preizraženosti puščice napram velikosti pisave in debelini pisave, se elementi 4/7 H reducirajo na 3/7 H, 12.5/7 H pa na 9,5/7 H.

5.2 Slika 8:
Upoštevati je potrebno, da mora biti kota med vrhom puščice za naravnost in napisom za smer levo ali desno 2H.

6.0 JUS Z.S2.321
==============

6.1 Točka 2.6: dodati je potrebno:
Na znakih ime naseljenega kraja in konec naseljenega kraja za višino znaka 750 mm mora znašati debelina roba 30 mm, stranski rob pa 40 mm. Razdalja med napisom in spodnjim ter zgornjim robom mora namesto 185 mm znašati 165mm.

7.0 JUS Z.S2.322
==============

7.1 Pri tabeli za dimenzije okvirja znaka je potrebno upoštevati:
Če je notranji polmer za rob:
? 0,6 cm 1 cm, potem je zunanji 1,6 cm,
? 0,8 cm 1 cm, potem je zunanji 1,8 cm,
? 1,0 cm 1 cm, potem je zunanji 2,0 cm.
Če je notranji polmer za rob:
? 1,2 cm 1 cm, potem je zunanji 2,2 cm,
? 1,4 cm 1 cm, potem za zunanji 2,4 cm,
? nad 1,4 cm 1 cm, potem je zunanji .
8.0 JUS Z.S2.300
==============

8.1 Pri točki 5 je potrebno upoštevati, da se širine in višine na znakih prepovedi oziroma omejitev pišejo v celih metrih ali metrih in decimetrih. Mera označena na znaku mora biti zmanjšana za ustrezen zaščitni pas med vozilom in objektom, ki ga označuje: - pri višini - 2 dm, pri širini - 5 dm z obeh strani objekta.

9.0 JUS Z.S2.302 LIST 2
====================

9.1 Znak II-2 Ustavi:
Simbol je premajhen in ni v skladu s pravilnikom o prometnih znakih, kateri predpisujejo, da je višina napisa STOP enaka tretjini višine znaka. Napis bi moral biti visok 30 cm. V tabeli je treba popraviti višino pisave za ?600 je 200 mm za ?900 je 300 mm.

10.0 JUS Z.S2.304, LIST 20, LIST 21, LIST 22
====================================

10.1 V tabeli je potrebno namesto višine napisa H=210 upoštevati višino H=280 kot je tudi prikazano na sliki.

11.0 JUS Z.S2.304 LIST 37, 38, 39
============================

11.1 Namesto določenih razmakov 10 in 15 je treba potrebno upoštevati da se za razmak med črkami uporabi koeficient po JUS U.S4.201, vrednost koeficientov izražena v mm pa po JUS U.S4.202".

12.0 JUS Z.S2.306 LIST 8
=====================

12.1 Upoštevati je potrebno višino napisov 175 za znak 900/360 in 210 za znak 1350x540. Pod puščico je treba predvideti napis v oddaljenosti od mesta zavijanja višine H=70 mm. Če tabla stoji v samem križišču je treba predvideti vodoravno puščico.

12.2 LIST 11, 12: Puščice skrajšati na nivo spodnje puščice oziroma na 1a.

13.0 JUS Z.S2.307
===============

13.1 Skupna širina šrafure mora biti 6/5 a.
V primeru vsebinsko enakih dokumentov (PTP, dopolnila PTP, TSC ali drugih tehničnih pogojev) se upošteva določila dokumenta, ki je bil izdan zadnji.

V Poglavju 4- Splošni in posebni tehnični pogoji za gradnjo cest z dopolnili I do VI, ostanejo v veljavi vsi tehnični pogoji, kot so podani v navedenih knjigah, in opisani v dokumentu Pregled veljavnosti splošnih in posebnih tehničnih pogojev ter ostale tehnične regulative za gradnjo cest. Postavke s šiframi pa so bile izdelane na novo in v celoti in se uporabljajo v programu iPIS. Datoteke s celotnim naborom standardnih postavk ponudniki lahko pridobijo v *.pdf formatu na istem spletnem naslovu, kot ponudbeni predračun, torej pis.dars.si, ne veljajo pa več šifre in opisi postavk v Poglavju 4- Splošni in posebni tehnični pogoji za gradnjo cest z dopolnili I do VI.

IZJAVA
Izjavljamo, da smo seznanjeni z naslednjimi tehničnimi zahtevami:
? Splošnimi in posebnimi pogoji za gradnjo cest, z dopolnili v knjigah I do VI,
? Tehničnimi specifikacijami za javne ceste in
Tehničnimi specifikacijami TSC 07 - Objekti na cestah,
? Tehničnimi pogoji za izvedbo talnih označb
? Tehnične specifikacije za vertikalno prometno signalizacijo
? Programom povprečne pogostosti preskusov za notranjo in zunanjo kontrolo del
? ter ostalo tehnično regulativo za gradnjo cest,
da smo v ponudbi upoštevali vse navedene tehnične zahteve in bomo dela izvedli v skladu z navedenimi zahtevami.

datum: žig:

podpis ponudnika oziroma
vodilnega partnerja iz skupine ponudnikov :

6. NASLOVNICA ZA PONUDBO


Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek !

Pošiljatelj: Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik) :
Naziv: Datum:
Ura:
Naslov: Zap. št.:
Podpis: žig

Javno naročilo: Prejemnik :
Vzpostavitev prostega prometnega toka vinjetnih vozil na čelni cestninski postaji Log
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana


Št. jav. nar.: 2430-12-011
Št. zadeve: 430-58/2012/5

NE ODPIRAJ - PONUDBA !
Why have a civilization anymore
if we no longer are interested in being civilized?

KandazaR ::

A res moraš kopirat ves ta špeh. Glej raje popis del. Ni tu govora samo o škatlah. Boš videl da je treba asfaltirat preko 10000 m2. No da vidimo kako bi za 10000€ to kdo naredu. Kje je tu še odvoz in rezkanje starega materiala...

amigo_no1 ::

Boš videl da je treba asfaltirat preko 10000 m2

Za koliko slojev in kakšne debeline oz. sestave asfalta se gre ?

Okapi ::

Fora je v tem, da bi to moral storiti Dars, pa so vrgli ven takšno astronomsko cifro, da so se na ministrstvu odločilo eno ali dve postaji podreti sami (se pravi najeti nekoga, ki jih bo podrl), samo zato, da bi Darsu dokazali, da se da to storiti bistveno ceneje.

O.

KandazaR ::


Za koliko slojev in kakšne debeline oz. sestave asfalta se gre ?


Sledi bluefishovemu linku.

RejZoR ::

Nej dajo opcijo, da cigoti podrejo hiške, pločevina pa jim bo plačilo. Potem nam ostane samo še asfaltiranje. Problem solved.
RejZoR's Flock of Sheep @ www.rejzor.tk

Zheegec ::

Če bo takšen asfalt, kot ga sedaj dajejo po cestah, potem naj hišice raje ostanejo. V Trojanski klanec so po 10 letih prvič flikali luknje in je bilo OK. Potem so pa čez 3 mesece komplet isti zaflikan asfalt izrezali ven (prej nič delali 10 let) in dali en zelo slab asfalt in je slabše, kot prej ko je bilo zaflikano. Je pa nekdo dobro zaslužil. Pa 2 avtobusni odmikališči se je delalo 2 meseca in spet izredno slab asfalt tam in je spet slabše, kot 20+ let star asfalt.
"božja zapoved pravi; <Spoštuj očeta in mater>,
ne govori pa o spoštovanju sodstva."
Janez Janša, 29.04.2014


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Omejitev na hitri cesti

Oddelek: Na cesti
327674 (4008) Killer
»

Prometni prekršek [Obvestilo policije]

Oddelek: Loža
477459 (3878) Malajlo
»

Enotno označevanje prometnih nesreč s smrtnim izidom

Oddelek: Problemi človeštva
322224 (1496) šernk
»

omejitev hitrosti na ljubljanski obvoznici (strani: 1 2 )

Oddelek: Loža
8713713 (11336) darkolord

Več podobnih tem