» »

Odpiranje dat.exe v VB

Odpiranje dat.exe v VB

alkimist ::

Kako pa bi enostavno odprl bilokatero datoteko
iz že obstoječe dat.exe(napisane vVB)?

Recimo,da hočem s to datoteko pognati nek drug program(Word,explorer,...).

Probal sem s stavkom:

Private Sub Command1_Click()
LoadFile "pot"
End Sub

pa ne dela,ker je menda samo za datoteke tipa*.rtf .

Kot error mi vrze:
Sub or Function not defined .
:'(
  • spremenil: alkimist ()

Monster ::

lol poglej si mal slah ni c:/ nego c:\

sicer pa nared neki tazga

open "file" for input as #1
do while not eof(1)
line input #1, spremenljvika
loop
close #1

probi, bere pa skos po vrsticah line per line do konca datoteke (EOF)
Ka zaboga...

blank3_ ::

Kaj ti sploh hočes naredit? Nisem prov dobr razumu iz tvojga pisanja... Morda b iblo ze bolje ce bi odbrnil oni '/' v '\' ... no ja malo verjetno... dej bolj podrobno opis...
Zelo sem zaposlen. Potreboval bi brezčasje... Vsaj za nekaj časa.

webblod ::

OK, zdaj pa dost' zaj.... !!! :|

Pisanje v izvršno datoteko??? :'(

No način seveda obstaja... V programu izdelaš generator kode, nato pa s pomočjo Win32 API funkcije CreateProcess najprej sprožiš linker, ko ta konča pa še compiler, tako da dobiš izvršno datoteko. Vsekakor pa datoteka, ki jo pridela tvoj generator ni izvršna (exe) pač pa ASCII (torej text)... Razen, če ne misliš izumljat tople vode in napisati novega compiler-ja :D

Izvršno datoteko kreirata linker in compiler!!!

Seveda pa ti nihče ne brani pisati v binarno datoteko, vendar ti to močno odsvetujem, če pa že na vsak način hočeš... potem moraš to v kodi tudi compiler-ju povedati !!!

Open ImeDatoteke For Binary As #intDatoteka

in potem uparbiš stavek:

Put #intDatoteka, , KarkoliŽe

Vseeno mi pa niti pod razno jasno, kaj bi ti rad pisal v izvršno datoteko. :\
There must be a reason, why I'm so damn dissapointed on M$ Visual Basic
WEBblod.NET :: Slovenska programerska scena

webblod ::

Torej... Vsekakor bi bilo lepo, če bi sedaj končno napisal, kaj TOČNO bi ti rad naredil...

To, da je izvršna (.exe) datoteka skupek inštrukcij procesorju, kaj naj počne s podatki in da bi ti pravzaprav rad izdelal datoteko s podatki (ki pa ni izvršna) smo razčistili...

Ne vemo pa kaj hočeš in ti tudi ne moremo svetovati ...
There must be a reason, why I'm so damn dissapointed on M$ Visual Basic
WEBblod.NET :: Slovenska programerska scena

alkimist ::

Hvala za pojasnila "webblod".
Zgleda pa, da mene samo zanima
kako odprem, recimo internet explorer iz
svojega programcka napisanega v VB.

Prosim za pojasnilo
:O

Monster ::

API's man :))), mal po iternetu poglej ker boš 100% našu
Ka zaboga...

wintermute ::

Ce ti uporaba Win32 API funkcij ni tuja, poisci ShellExecute funkcijo v MSDN-ju.

Pa se tale konkreten primer poglej.

webblod ::

Tukaj imaš primer kode, ki odpre in zapre "zunanjo aplikacijo"... Primer je iztrgan iz konteksta in verjetno boš moral malenkost modificirati kodo...

Option Explicit

'***********************************************************************************
'* Deklaracije uvoznih funkcij in procedur *
'***********************************************************************************
Public Declare Function GetComputerName Lib "kernel32" Alias "GetComputerNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long
Public Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long

Public Declare Function GetWindowsDirectory Lib "kernel32" Alias "GetWindowsDirectoryA" (ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long) As Long
Public Declare Function GetSystemDirectory Lib "kernel32" Alias "GetSystemDirectoryA" (ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long) As Long

Public Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long

Public Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Public Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Public Declare Function CreateProcess Lib "kernel32" Alias "CreateProcessA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpCommandLine As String, lpProcessAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES, lpThreadAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES, ByVal bInheritHandles As Long, ByVal dwCreationFlags As Long, lpEnvironment As Any, ByVal lpCurrentDriectory As String, lpStartupInfo As STARTUPINFO, lpProcessInformation As PROCESS_INFORMATION) As Long
Public Declare Function WaitForSingleObject Lib "kernel32" (ByVal hHandle As Long, ByVal dwMilliseconds As Long) As Long
Public Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As Long) As Long

Public Declare Sub ExitProcess Lib "kernel32" (ByVal uExitCode As Long)
Public Declare Function GetExitCodeProcess Lib "kernel32" (ByVal hProcess As Long, lpExitCode As Long) As Long
Public Declare Sub ExitThread Lib "kernel32" (ByVal dwExitCode As Long)
Public Declare Function GetExitCodeThread Lib "kernel32" (ByVal hThread As Long, lpExitCode As Long) As Long

Public Declare Function GetForegroundWindow Lib "user32" () As Long
Public Declare Function GetNextWindow Lib "user32" Alias "GetWindow" (ByVal hWnd As Long, ByVal wFlag As Long) As Long
Public Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Public Declare Function GetWindowTextLength Lib "user32" Alias "GetWindowTextLengthA" (ByVal hWnd As Long) As Long
Public Declare Function GetWindowText Lib "user32" Alias "GetWindowTextA" (ByVal hWnd As Long, ByVal lpString As String, ByVal cch As Long) As Long
Public Declare Function DestroyWindow Lib "user32" (ByVal hWnd As Long) As Long

Public Declare Function GetLastError Lib "kernel32" () As Long
Public Declare Function FormatMessage Lib "kernel32" Alias "FormatMessageA" (ByVal dwFlags As Long, lpSource As Any, ByVal dwMessageId As Long, ByVal dwLanguageId As Long, ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long, Arguments As Long) As Long

'***********************************************************************************
' Deklaracije sistemskih podatkovnih struktur *
'***********************************************************************************

Public Type STARTUPINFO
cb As Long
lpReserved As String
lpDesktop As String
lpTitle As String
dwX As Long
dwY As Long
dwXSize As Long
dwYSize As Long
dwXCountChars As Long
dwYCountChars As Long
dwFillAttribute As Long
dwFlags As Long
wShowWindow As Integer
cbReserved2 As Integer
lpReserved2 As Long
hStdInput As Long
hStdOutput As Long
hStdError As Long
End Type

Public Type PROCESS_INFORMATION
hProcess As Long
hThread As Long
dwProcessId As Long
dwThreadId As Long
End Type

Public Type SECURITY_ATTRIBUTES
nLength As Long
lpSecurityDescriptor As Long
bInheritHandle As Long
End Type

'***********************************************************************************
'* Deklaracije sistemskih konstant *
'***********************************************************************************

Public Const HWND_TOPMOST = -1
Public Const SWP_NOMOVE = &H2
Public Const SWP_NOSIZE = &H1
Public Const INFINITE = &HFFFF ' Infinite timeout
Public Const NORMAL_PRIORITY_CLASS = &H20
Public Const SW_SHOWNORMAL = 1
Public Const GW_HWNDNEXT = 2
Public Const GW_HWNDPREV = 3
Public Const GW_HWNDFIRST = 0
Public Const GW_HWNDLAST = 1
Public Const WM_CLOSE = &H10

Public hWnd_ExternalApplication As Long
Public nWnd_ExternalApplication As String

Private Proc As PROCESS_INFORMATION

Public Sub RunExternalApp(ByVal FilePath As String, CmdLn As String, SrvType As Boolean)

Dim Secure As SECURITY_ATTRIBUTES
Dim Start As STARTUPINFO
Dim Buffer As String
Dim rc As Long

Screen.MousePointer = vbHourglass

If SrvType = IN_PROCESS Then '(znotraj obstojecega procesa)

'inicializiramo podatkovne strukture
Start.cb = Len(Start)
With Secure
.nLength = Len(Secure)
.lpSecurityDescriptor = 0
.bInheritHandle = 0
End With

'zazenemo aplikacijo
rc = CreateProcess(FilePath, CmdLn, Secure, Secure, 1, NORMAL_PRIORITY_CLASS, ByVal 0, vbNullString, Start, Proc)
rc = WaitForSingleObject(Proc.hProcess, 1000)
'preberemo rocico okna zunajprocesnega streznika
Buffer = String(MAX_LENGTH, Chr(0))
hWnd_ExternalApplication = GetForegroundWindow

Do While Not hWnd_ExternalApplication = 0
rc = GetWindowText(hWnd_ExternalApplication, Buffer, MAX_LENGTH)
If Left(Buffer, rc) = nWnd_ExternalApplication Then Exit Do
hWnd_ExternalApplication = GetNextWindow(hWnd_ExternalApplication, GW_HWNDPREV)
Buffer = String(MAX_LENGTH, Chr(0))
Loop

If hWnd_ExternalApplication = 0 Then hWnd_ExternalApplication = GetForegroundWindow

Do While Not hWnd_ExternalApplication = 0
rc = GetWindowText(hWnd_ExternalApplication, Buffer, MAX_LENGTH)
If Left(Buffer, rc) = nWnd_ExternalApplication Then Exit Do
hWnd_ExternalApplication = GetNextWindow(hWnd_ExternalApplication, GW_HWNDNEXT)
Buffer = String(MAX_LENGTH, Chr(0))
Loop

Screen.MousePointer = vbDefault


Else '(zunaj obstojecega procesa)

rc = ShellExecute(0, "Open", FilePath, "", "C:\", SW_SHOWNORMAL)

End If

End Sub

Public Sub TerminateExternalApp(hWnd As Long)
Dim rc As Long

rc = SendMessage(hWnd, WM_CLOSE, 0, 0)
rc = CloseHandle(Proc.hProcess)

End Sub

Srečno!
There must be a reason, why I'm so damn dissapointed on M$ Visual Basic
WEBblod.NET :: Slovenska programerska scena

alkimist ::

Ja, hvala vsem,ki se trudite.
Nažalost nimam dosti pojma o
Win32 API funkcijah,kernel32,itd.:(
Obstaja kaka možnost, da bi se to na hitro skapiralo?:\

Mogoce kaka dobra knjiga ?

webblod ::

Visual Basic (R) Developer's Guide to the Win32 API, založba Sybex

Visual Basic Programers Guide to the Win32 API, založba SAM'S

Obe knjigi dobiš pri založbi Pasadena, kjer imaš omogočeno naročanje preko interneta.

Nekaj osnovnih "fint" pa ti posreduje tudi Aleš ŠULER v knjigi Visual Basic - zvijače in nasveti

Sicer pa lahko iz VB-ja enostavno zaženeš program:
Shell "C:Test.exe"
vendar pa niomaš nad tem programom nikakršnekontrole več... No ja, lahko mu preko SendKeys pošiljaš določene ukaze, vendar je to bolj ali manj vse...

LP
There must be a reason, why I'm so damn dissapointed on M$ Visual Basic
WEBblod.NET :: Slovenska programerska scena

alkimist ::

Kot zgleda enostavne poti za
moj problem ni ( za mene ).Tako se bom posvetil misterioznemu WIN32 API in
upal na najboljše.

Zahvaljujem se vsem, posebaj pa še "Welbblodu" za izčrpno pomoč.

I'll be back>:D

webblod ::

Brez skrbi... zadeva je (dokaj) enostavna...

Podobno kot imajo komponente izpostavljene metode, lahko gledaš tudi na API kot na izpostavljene metode OS-a.

API pomeni pravzaprav Aplication Programing Interface... Če temu dodaš, še Win32 => Vmesnik za programiranje v 32 bitnem Windows okolju.

Funkcije so torej neke vrste "ukazi", ki jih pošiljaš neposredno OS-u.

Vse to je navadnim VB programerjem spretno prikrito... To te sicer obvaruje marsikaterega sesutja sistema, vendar pa ti "kravžlja" živce na drug način... ;( Kot si sam opazil, si omejen z idejami, ki so jih imeli snovalci VB-ja ob njegovem nastanku... By the way, če si ogledaš notranjo zgradbo VB RTL-ov, boš videl, da gre za pravzaprav skupek funkcij, ki kliče Win32 API funkcije... Skratka le en "vmesnik" več... To pa je tudi navadno tisto, kar naredi VB počasnejšega od ostalih orodij... (delo po sistemu: funkcija, ki kliče funkcijo, ki kliče neko drugo funkcijo..., ki kliče Win32 API funkcijo, ki na koncu vrne nek rezultat) :'(

C-jaši pa naprimer API funkcije uporabljajo kot nekaj povsem naravnega.

V Delphi-ju so pri borlandu šli še korak naprej in imaš veliko večino Win32 API funkcij že vnaprej deklariranih in imaš tako občutek da delaš z "normalnimi" funkcijami (beri: niti se ne zavedaš, da uporabljaš Win32 API).

Za pomoč se lahko kadarkoli obrneš neposredno na mail. ;)

Pa veliko sreče in dobrih živcev... :D
There must be a reason, why I'm so damn dissapointed on M$ Visual Basic
WEBblod.NET :: Slovenska programerska scena


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

[C#] Prosim pomagajte! Potrebujem program, ki bi pobiral podatke iz ene strani

Oddelek: Programiranje
212213 (1823) David1994
»

Ena za VB 6 majstre ??

Oddelek: Programiranje
5771 (680) StratOS
»

Vb6

Oddelek: Programiranje
101139 (1002) StratOS
»

API+VB

Oddelek: Programiranje
261717 (1421) webblod
»

Visual basic Progress bar

Oddelek: Programiranje
51330 (1263) Lunik

Več podobnih tem