»

VIŠJI SVETOVALEC v Sekretariatu, Službi za informatiko in ePravosodje @ Ministrstvo za pravosodje RS

Opis delovnega mesta

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZJU) Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Službi za informatiko in ePravosodje. Gre za delovno mesto projektnega vodje za podporo razvojnim IT projektom ministrstva.

Glej javno objavo na: https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta...

Od kandidatov zahtevamo

Naloge delovnega mesta višji svetovalec so naslednje:
- organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranje organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi in s pogodbenimi partnerji;
- vodenje in sodelovanje v zahtevnih projektnih skupinah;
- sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev, pri pripravi vzpostavitvenih dokumentov, pri pripravi terminskih planov projektov in drugih najzahtevnejših gradiv;
- sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije in tehničnih specifikacij;
- izvajanje in spremljanje tehničnih aktivnosti projektov in odgovornost za tehnično izvedbo projekta;
- opravljanje drugih zahtevnejših nalog po navodilu nadrejenega.

Kandidatom ponujamo

Izbrani kandidat bo delo na uradniškem delovnem mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji svetovalec III (izhodiščni plačni razred delovnega mesta je 35. plačni razred oz. 1.670,94 EUR
bruto), z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za pravosodje, Župančičeva ulica 3, v Ljubljani oziroma v njegovih uradnih prostorih.

Kontakt

Kontaktna oseba: TOMEC POLONA telefon: 01 369 57 61 el. naslov: gp.mp@gov.si

Klasifikacija delovnega mesta

Lokacija:
Ljubljana
Plačilo:
1.100 EUR / mesec
Delovni čas:
redna zaposlitev

 

Zahtevana znanja

Vodenje razvojnih projektov
napredno znanje

O podjetju

Na Ministrstvu za pravosodje opravljamo naloge na področjih organizacije in statusa sodišč, državnega tožilstva, državnega odvetništva, ustavnega sodišča in varuha človekovih pravic, nadzora nad poslovanjem državnega tožilstva in državnega odvetništva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov, civilnega in kaznovalnega prava. Opravljamo naloge sistemskega urejanja omejevanja korupcije, sodnih postopkov, alternativnega reševanja sporov, pravosodne uprave, odvetništva, notariata, izvrševanja kazenskih sankcij, varstva osebnih podatkov, mednarodne pravne pomoči in mednarodnega pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah. Usmerjamo ministrstva glede izvrševanja sodb mednarodnih sodišč, proučevanja ter načrtovanja uveljavljanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Opravljamo tudi naloge na področju načrtovanja in usklajevanja prostorskih potreb pravosodnih organov ter vodenja investicij za potrebe teh organov.