»

PODSEKRETAR v Sekretariatu, Službi za informatiko in ePravosodje @ Ministrstvo za pravosodje RS

Opis delovnega mesta

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZJU) Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta PODSEKRETAR v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Službi za informatiko in ePravosodje (šifra DM: 573). Gre za delovno mesto projektnega vodje za tehnično podporo zahtevnim razvojnim IT projektom ministrstva.

Glej javno objavo na: https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta...

Od kandidatov zahtevamo

Naloge delovnega mesta podsekretar so naslednje:
- preizkušanje novih tehnologij, analiza tržišča in smernice za razvoj;
- izvajanje storitev upravljanja aplikativnih strežnikov na ministrstvu;
- vodenje in sodelovanje v projektnih skupinah;
- priprava tehničnih specifikacij za javna naročila in delo v komisijah za javno naročanje s področja programske in strojne opreme;
- izvajanje skrbništva nad pogodbami za računalniško in programsko opremo;
- sodelovanje v medresorskih delovnih skupinah;
- izvajanje storitev podpore LAN komunikacij in delo na stikalni opremi;
- sodelovanje pri različnih projektih s področja dela službe;
- skrb za informacijsko varnost;
- zmanjševanje varnostnih tveganj pri obdelavi osebnih podatkov;
- delo na EU projektih;
- opravljanje drugih nalog po navodilu neposrednega vodje.

Kandidatom ponujamo

Izbrani kandidat bo delo na uradniškem delovnem mestu podsekretar opravljal v nazivu podsekretar (izhodiščni plačni razred delovnega mesta je 42. plačni razred oz. 2.198,84 EUR bruto), z možnostjo napredovanja v naziv sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za pravosodje, Župančičeva ulica 3, v Ljubljani oziroma v njegovih uradnih prostorih.

Kontakt

Kontaktna oseba: TOMEC POLONA telefon: 01 369 57 61 el. naslov: gp.mp@gov.si

Klasifikacija delovnega mesta

Lokacija:
Ljubljana
Plačilo:
1.400 EUR / mesec
Delovni čas:
redna zaposlitev

 

Zahtevana znanja

Vodenje razvojnih projektov
ekspert

O podjetju

Na Ministrstvu za pravosodje opravljamo naloge na področjih organizacije in statusa sodišč, državnega tožilstva, državnega odvetništva, ustavnega sodišča in varuha človekovih pravic, nadzora nad poslovanjem državnega tožilstva in državnega odvetništva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov, civilnega in kaznovalnega prava. Opravljamo naloge sistemskega urejanja omejevanja korupcije, sodnih postopkov, alternativnega reševanja sporov, pravosodne uprave, odvetništva, notariata, izvrševanja kazenskih sankcij, varstva osebnih podatkov, mednarodne pravne pomoči in mednarodnega pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah. Usmerjamo ministrstva glede izvrševanja sodb mednarodnih sodišč, proučevanja ter načrtovanja uveljavljanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Opravljamo tudi naloge na področju načrtovanja in usklajevanja prostorskih potreb pravosodnih organov ter vodenja investicij za potrebe teh organov.